ثبت سفارش سریع

زردچوبه قلم هندی

زردچوبه قلم هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
40,000 تومان تــــنــــاژ
42,000 تومان حداقل 50 کیلو
43,500 تومان حداقل 10 کیلو
51,500 تومان حداقل 1 کیلو

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
54,000 تومان حداقل 50 کیلو
56,000 تومان حداقل 10 کیلو
63,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه هندی

پودر زردچوبه هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان تناژ
47,000 تومان حداقل 25 کیلو
49,000 تومان حداقل 10 کیلو
52,000 تومان حداقل 5 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
49,000 تومان تـــنــــاژ
50,000 تومان حداقل 25 کیلو
52,500 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 5 کیلو
62,500 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر بنفش یک کیلویی

هل اکبر بنفش یک کیلویی


قیمت ها به ازای هر کیلو
640,000 تومان حداقل 100 کیلو
650,000 تومان حداقل 10 کیلو
665,000 تومان حداقل 5 کیلو
690,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر بنفش 100 گرمی

هل اکبر بنفش 100 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
75,000 تومان حداقل 40 بسته
80,000 تومان حداقل 20 بسته
90,000 تومان حداقل 1 بسته

هل سبز درشت لوکس گیاهینه

هل سبز درشت لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
755,000 تومان حداقل 10 کیلو
775,000 تومان حداقل 5 کیلو
800,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز درشت

هل سبز درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
800,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز

هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
735,000 تومان حداقل 10 کیلو
745,000 تومان حداقل 5 کیلو
765,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز P2

هل سبز P2


قیمت ها به ازای هر کیلو
650,000 تومان حداقل 5 کیلو
665,000 تومان حداقل 3 کیلو
685,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر قرمز

هل اکبر قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
570,000 تومان حداقل 10 کیلو
585,000 تومان حداقل 3 کیلو
600,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان ریز آسیابی

فلفل سیاه دان ریز آسیابی


قیمت ها به ازای هر کیلو
140,000 تومان حداقل 25 کیلو
145,000 تومان حداقل 10 کیلو
149,000 تومان حداقل 5 کیلو
155,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 5 میل

فلفل سیاه دان 5 میل


قیمت ها به ازای هر کیلو
145,000 تومان تــنــاژ
150,000 تومان حداقل 25 کیلو
154,000 تومان حداقل 10 کیلو
159,000 تومان حداقل 5 کیلو
170,500 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 6 میل

فلفل سیاه دان 6 میل


قیمت ها به ازای هر کیلو
150,000 تومان حداقل 25 کیلو
154,000 تومان حداقل 10 کیلو
158,500 تومان حداقل 5 کیلو
168,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل سیاه گیاهینه

پودر فلفل سیاه گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
160,000 تومان حداقل 25 کیلو
164,000 تومان حداقل 10 کیلو
172,000 تومان حداقل 5 کیلو
180,000 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین چوب درجه یک

دارچین چوب درجه یک


قیمت ها به ازای هر کیلو
89,000 تومان تـــنـــاژ
95,000 تومان حداقل 25 کیلو
102,500 تومان حداقل 10 کیلو
111,500 تومان حداقل 5 کیلو
115,200 تومان حداقل 1 کیلو

پودر دارچین گیاهینه

پودر دارچین گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
105,000 تومان حداقل 25 کیلو
111,000 تومان حداقل 10 کیلو
116,500 تومان حداقل 5 کیلو
119,500 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین سیگاری

دارچین سیگاری


قیمت ها به ازای هر کیلو
200,000 تومان حداقل 10 کیلو
210,000 تومان حداقل 5 کیلو
220,000 تومان حداقل 1 کیلو

سیاه دانه

سیاه دانه


قیمت ها به ازای هر کیلو
73,000 تومان تـــنـــاژ
79,000 تومان حداقل 25 کیلو
82,500 تومان حداقل 10 کیلو
86,500 تومان حداقل 5 کیلو
91,500 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم چینی

زنجبیل قلم چینی


قیمت ها به ازای هر کیلو
89,000 تومان تــنــاژ
95,000 تومان حداقل 25 کیلو
105,000 تومان حداقل 10 کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل اعلا

پودر زنجبیل اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 25 کیلو
110,000 تومان حداقل 10 کیلو
115,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل نیجریه

پودر زنجبیل نیجریه


قیمت ها به ازای هر کیلو
88,000 تومان حداقل 5 کیلو
95,500 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم هندی

زنجبیل قلم هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
73,000 تومان تــنــاژ
78,000 تومان حداقل 25 کیلو
81,500 تومان حداقل 10 کیلو
89,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز هندی

پودر فلفل قرمز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
68,000 تومان تناژ
75,000 تومان حداقل 25 کیلو
78,500 تومان حداقل 10 کیلو
85,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته لوکس گیاهینه

هل شکسته لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
457,000 تومان حداقل 5 کیلو
480,000 تومان حداقل 3 کیلو
522,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر آبی (شکسته)

هل اکبر آبی (شکسته)


قیمت ها به ازای هر کیلو
465,000 تومان حداقل 5 کیلو
490,000 تومان حداقل 3 کیلو
550,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ فیل

هل شکسته MYQ فیل


قیمت ها به ازای هر کیلو
445,000 تومان حداقل 5 کیلو
495,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ کاردکس

هل شکسته MYQ کاردکس


قیمت ها به ازای هر کیلو
380,000 تومان حداقل 5 کیلو
425,000 تومان حداقل 1 کیلو

میخک درشت

میخک درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
358,000 تومان حداقل 10 کیلو
372,000 تومان حداقل 5 کیلو
415,000 تومان حداقل 1 کیلو

جوز هندی

جوز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
350,000 تومان حداقل 15 کیلو
365,000 تومان حداقل 3 کیلو
395,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز چیلی گرانول

فلفل قرمز چیلی گرانول


قیمت ها به ازای هر کیلو
135,000 تومان حداقل 10 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم گشنیز

تخم گشنیز


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,500 تومان تناژ
48,000 تومان حداقل 35 کیلو
52,000 تومان حداقل 10 کیلو
59,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر اویشن شیرازی

پودر اویشن شیرازی


قیمت ها به ازای هر کیلو
240,000 تومان حداقل 25 کیلو
250,000 تومان حداقل 5 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز ایرانی

پودر فلفل قرمز ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
50,000 تومان حداقل 25 کیلو
53,000 تومان حداقل 10 کیلو
61,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه

پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
125,000 تومان حداقل 25 کیلو
135,000 تومان حداقل 10 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی

فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
40,000 تومان تناژ
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
50,000 تومان حداقل 10 کیلو
59,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل پول بیبر ترکیه

فلفل پول بیبر ترکیه


قیمت ها به ازای هر کیلو
155,000 تومان حداقل 10 کیلو
160,000 تومان حداقل 5 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی

فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
90,000 تومان حداقل 10 بسته
100,000 تومان حداقل 1 بسته

پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه

پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 10 کیلو
105,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پاپریکا قرمز خارجی

پودر پاپریکا قرمز خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
82,000 تومان حداقل 25 کیلو
88,000 تومان حداقل 10 کیلو
92,000 تومان حداقل 5 کیلو
96,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس پاپریکا خشک

اسلایس پاپریکا خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

نمک صورتی

نمک صورتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
49,500 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی زرد درشت

لیمو عمانی زرد درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
95,000 تومان حداقل 15 کیلو
99,000 تومان حداقل 5 کیلو
104,000 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی سیاه

لیمو عمانی سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
99,000 تومان حداقل 15 کیلو
103,000 تومان حداقل 5 کیلو
118,000 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو ایرانی مخصوص آسیاب

لیمو ایرانی مخصوص آسیاب


قیمت ها به ازای هر کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو زرد بدون هسته

پودر لیمو زرد بدون هسته


قیمت ها به ازای هر کیلو
94,500 تومان حداقل 25 کیلو
98,500 تومان حداقل 10 کیلو
108,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو زرد معمولی

پودر لیمو زرد معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
38,000 تومان حداقل 25 کیلو
42,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر لیمو سیاه

پودر لیمو سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
38,000 تومان حداقل 25 کیلو
42,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

پرک لیمو قهوه ای

پرک لیمو قهوه ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
245,000 تومان حداقل 10 کیلو
285,000 تومان حداقل 3 کیلو
295,000 تومان حداقل 1 کیلو

پرک لیمو مشکی

پرک لیمو مشکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
320,000 تومان حداقل 10 کیلو
365,000 تومان حداقل 3 کیلو
375,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس لیمو خشک

اسلایس لیمو خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
150,000 تومان حداقل 10 کیلو
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
168,000 تومان حداقل 1 کیلو

مغز لیمو بدون پوست

مغز لیمو بدون پوست


قیمت ها به ازای هر کیلو
385,000 تومان حداقل 3 کیلو
420,000 تومان حداقل 1 کیلو

غنچه گل محمدی داراب شیراز

غنچه گل محمدی داراب شیراز


قیمت ها به ازای هر کیلو
355,000 تومان تناژ
375,000 تومان حداقل 10 کیلو
385,000 تومان حداقل 5 کیلو
400,000 تومان حداقل 1 کیلو

غنچه گل محمدی لاله زار کرمان

غنچه گل محمدی لاله زار کرمان


قیمت ها به ازای هر کیلو
10% تخفیف 450,000 تومان
405,000 تومان حداقل 10 کیلو
10% تخفیف 465,000 تومان
418,500 تومان حداقل 5 کیلو
10% تخفیف 475,000 تومان
427,500 تومان حداقل 1 کیلو

برگ خالص گل محمدی

برگ خالص گل محمدی


قیمت ها به ازای هر کیلو
495,000 تومان حداقل 5 کیلو
505,000 تومان حداقل 3 کیلو
525,000 تومان حداقل 1 کیلو

برگ خالص گل محمدی لوکس گیاهینه

برگ خالص گل محمدی لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
595,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل محمدی باز شده

گل محمدی باز شده


قیمت ها به ازای هر کیلو
265,000 تومان حداقل 5 کیلو
285,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس سیر خشک

اسلایس سیر خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
98,000 تومان حداقل 25 کیلو
106,000 تومان حداقل 10 کیلو
116,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سیر خارجی

پودر سیر خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
47,500 تومان حداقل 10 کیلو
52,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سیر ایرانی

پودر سیر ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
90,000 تومان حداقل 25 کیلو
95,000 تومان حداقل 10 کیلو
105,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سماق قهوه ای

پودر سماق قهوه ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
170,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
193,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سماق قرمز

پودر سماق قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
170,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
188,800 تومان حداقل 1 کیلو

سماق قهوه ای دان

سماق قهوه ای دان


قیمت ها به ازای هر کیلو
110,000 تومان حداقل 25 کیلو
115,000 تومان حداقل 10 کیلو
130,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس پیاز خشک

اسلایس پیاز خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
105,000 تومان حداقل 15 کیلو
110,000 تومان حداقل 5 کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پیاز

پودر پیاز


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,500 تومان حداقل 30 کیلو
49,500 تومان حداقل 10 کیلو
55,500 تومان حداقل 1 کیلو

تخم شربتی ریز هندی

تخم شربتی ریز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان تناژ
110,000 تومان حداقل 25 کیلو
120,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم ریحان شربتی

تخم ریحان شربتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
89,000 تومان حداقل 10 کیلو
98,000 تومان حداقل 1 کیلو

خاکشیر اعلا

خاکشیر اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
195,000 تومان حداقل 25 کیلو
210,000 تومان حداقل 10 کیلو
218,500 تومان حداقل 5 کیلو
228,000 تومان حداقل 1 کیلو

بارهنگ

بارهنگ


قیمت ها به ازای هر کیلو
250,000 تومان حداقل 25 کیلو
265,000 تومان حداقل 10 کیلو
288,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسفرزه هندی

اسفرزه هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
73,000 تومان حداقل 25 کیلو
77,000 تومان حداقل 10 کیلو
83,800 تومان حداقل 1 کیلو

کینوا سفید خارجی

کینوا سفید خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 25 کیلو
120,000 تومان حداقل 10 کیلو
130,000 تومان حداقل 1 کیلو

کینوا قرمز

کینوا قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
165,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو

زیره سبز

زیره سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
120,000 تومان تناژ
130,000 تومان حداقل 25 کیلو
136,500 تومان حداقل 10 کیلو
142,500 تومان حداقل 5 کیلو
148,500 تومان حداقل 1 کیلو

زیره سیاه

زیره سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
198,000 تومان حداقل 25 کیلو
215,000 تومان حداقل 10 کیلو
220,000 تومان حداقل 3 کیلو
230,000 تومان حداقل 1 کیلو

اویشن برگ شیرازی معمولی

اویشن برگ شیرازی معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
455,000 تومان حداقل 25 کیلو
480,000 تومان حداقل 3 کیلو
495,000 تومان حداقل 1 کیلو

اویشن برگ شیرازی صادراتی

اویشن برگ شیرازی صادراتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
655,000 تومان حداقل 25 کیلو
680,000 تومان حداقل 3 کیلو
695,000 تومان حداقل 1 کیلو

ریشه جوز قلم(خسرودار)

ریشه جوز قلم(خسرودار)


قیمت ها به ازای هر کیلو
89,000 تومان حداقل 25 کیلو
93,000 تومان حداقل 5 کیلو
102,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر ریشه جوز(خسرودار)

پودر ریشه جوز(خسرودار)


قیمت ها به ازای هر کیلو
92,000 تومان حداقل 25 کیلو
96,000 تومان حداقل 5 کیلو
112,000 تومان حداقل 1 کیلو

خردل زرد دان

خردل زرد دان


قیمت ها به ازای هر کیلو
10% تخفیف 84,500 تومان
76,050 تومان حداقل 25 کیلو
10% تخفیف 88,000 تومان
79,200 تومان حداقل 10 کیلو
10% تخفیف 91,000 تومان
81,900 تومان حداقل 5 کیلو
10% تخفیف 99,000 تومان
89,100 تومان حداقل 1 کیلو

پودر خردل زرد

پودر خردل زرد


قیمت ها به ازای هر کیلو
89,000 تومان حداقل 25 کیلو
95,000 تومان حداقل 10 کیلو
99,000 تومان حداقل 5 کیلو
103,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سفید دان

فلفل سفید دان


قیمت ها به ازای هر کیلو
295,000 تومان حداقل 25 کیلو
305,000 تومان حداقل 10 کیلو
315,000 تومان حداقل 5 کیلو
345,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل سفید

پودر فلفل سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
335,000 تومان حداقل 5 کیلو
355,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه کاری درجه یک

ادویه کاری درجه یک


قیمت ها به ازای هر کیلو
95,500 تومان حداقل 25 کیلو
100,000 تومان حداقل 10 کیلو
105,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه مرغ و ماهی

ادویه مرغ و ماهی


قیمت ها به ازای هر کیلو
120,000 تومان حداقل 25 کیلو
130,000 تومان حداقل 5 کیلو
140,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه خورشتی

ادویه خورشتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
130,000 تومان حداقل 25 کیلو
138,000 تومان حداقل 5 کیلو
145,200 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه گراماسالا

ادویه گراماسالا


قیمت ها به ازای هر کیلو
235,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه فلافل

ادویه فلافل


قیمت ها به ازای هر کیلو
155,000 تومان حداقل 25 کیلو
160,000 تومان حداقل 10 کیلو
165,000 تومان حداقل 5 کیلو
175,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه قورمه سبزی

ادویه قورمه سبزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

ادویه اورگانو (زعتر)

ادویه اورگانو (زعتر)


قیمت ها به ازای هر کیلو
255,000 تومان حداقل 3 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر موسیر

پودر موسیر


قیمت ها به ازای هر کیلو
180,000 تومان حداقل 25 کیلو
185,000 تومان حداقل 10 کیلو
195,000 تومان حداقل 3 کیلو
215,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر گوجه

پودر گوجه


قیمت ها به ازای هر کیلو
171,500 تومان حداقل 5 کیلو
177,800 تومان حداقل 1 کیلو

وانیل خرسی 500 گرمی

وانیل خرسی 500 گرمی


قیمت ها به ازای هر قوطی
69,000 تومان حداقل 20 قوطی
75,000 تومان حداقل 10 قوطی
90,000 تومان حداقل 1 قوطی

پودر نارگیل خشک اندونزی

پودر نارگیل خشک اندونزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
63,500 تومان حداقل 25 کیلو
70,000 تومان حداقل 10 کیلو
75,600 تومان حداقل 1 کیلو

پودر نارگیل خشک سریلانکا

پودر نارگیل خشک سریلانکا


قیمت ها به ازای هر کیلو
66,000 تومان حداقل 25 کیلو
72,000 تومان حداقل 10 کیلو
79,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر نارگیل چرب اندونزی

پودر نارگیل چرب اندونزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
90,000 تومان حداقل 10 کیلو
99,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر نارگیل چرب سریلانکا

پودر نارگیل چرب سریلانکا


قیمت ها به ازای هر کیلو
89,000 تومان حداقل 25 کیلو
99,000 تومان حداقل 10 کیلو
109,200 تومان حداقل 1 کیلو

رازیانه

رازیانه


قیمت ها به ازای هر کیلو
57,800 تومان حداقل 25 کیلو
62,000 تومان حداقل 10 کیلو
69,500 تومان حداقل 1 کیلو

گلپر درشت

گلپر درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
88,500 تومان حداقل 10 کیلو
95,500 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر گلپر

پودر گلپر


قیمت ها به ازای هر کیلو
105,000 تومان حداقل 10 کیلو
112,000 تومان حداقل 1 کیلو

بادیان ستاره ای

بادیان ستاره ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
415,000 تومان حداقل 10 کیلو
435,000 تومان حداقل 3 کیلو
445,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر انبه اعلاء

پودر انبه اعلاء


قیمت ها به ازای هر کیلو
91,500 تومان حداقل 10 کیلو
95,500 تومان حداقل 5 کیلو
100,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر انبه معمولی

پودر انبه معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
53,000 تومان حداقل 10 کیلو
59,000 تومان حداقل 5 کیلو
63,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل عنابی

فلفل عنابی


قیمت ها به ازای هر کیلو
10% تخفیف 98,000 تومان
88,200 تومان حداقل 15 کیلو
10% تخفیف 105,000 تومان
94,500 تومان حداقل 5 کیلو
10% تخفیف 115,000 تومان
103,500 تومان حداقل 1 کیلو

تخم کتان قرمز (بزرک)

تخم کتان قرمز (بزرک)


قیمت ها به ازای هر کیلو
49,000 تومان تناژ
54,000 تومان حداقل 25 کیلو
59,500 تومان حداقل 15 کیلو
68,500 تومان حداقل 1 کیلو

تخم کتان سفید

تخم کتان سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسپند سرت شده (اسفند)

اسپند سرت شده (اسفند)


قیمت ها به ازای هر کیلو
32,000 تومان تناژ
36,000 تومان حداقل 45 کیلو
39,000 تومان حداقل 15 کیلو
45,500 تومان حداقل 1 کیلو

اسپند نخودی (اسفند)

اسپند نخودی (اسفند)


قیمت ها به ازای هر کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسپند رنگی (اسفند)

اسپند رنگی (اسفند)


قیمت ها به ازای هر کیلو
25,000 تومان حداقل 1 کیلو

کندر خوراکی

کندر خوراکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
210,000 تومان حداقل 25 کیلو
225,000 تومان حداقل 5 کیلو
5% تخفیف 249,000 تومان
236,550 تومان حداقل 1 کیلو

کندر آتشی دانه درشت

کندر آتشی دانه درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
135,000 تومان حداقل 25 کیلو
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

کندر آتشی دانه ریز

کندر آتشی دانه ریز


قیمت ها به ازای هر کیلو
200,000 تومان حداقل 25 کیلو
215,000 تومان حداقل 5 کیلو
225,000 تومان حداقل 1 کیلو

جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی

جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
625,000 تومان حداقل 6 بسته
650,000 تومان حداقل 3 بسته
675,000 تومان حداقل 1 بسته

جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی

جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
575,000 تومان حداقل 6 بسته
605,000 تومان حداقل 3 بسته
665,000 تومان حداقل 1 بسته

قهوه سبز دان خام

قهوه سبز دان خام


قیمت ها به ازای هر کیلو
90,000 تومان تناژ
93,500 تومان حداقل 25 کیلو
99,500 تومان حداقل 5 کیلو
107,500 تومان حداقل 1 کیلو

سنبل الطیب

سنبل الطیب


قیمت ها به ازای هر کیلو
650,000 تومان حداقل 5 کیلو
675,000 تومان حداقل 3 کیلو
700,000 تومان حداقل 1 کیلو

بابونه گل شیرازی

بابونه گل شیرازی


قیمت ها به ازای هر کیلو
400,000 تومان حداقل 3 کیلو
425,000 تومان حداقل 1 کیلو

بابونه گل افغانستان

بابونه گل افغانستان


قیمت ها به ازای هر کیلو
265,000 تومان حداقل 10 کیلو
275,000 تومان حداقل 3 کیلو
295,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر بابونه شیرازی

پودر بابونه شیرازی


قیمت ها به ازای هر کیلو
450,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل گاوزبان معمولی

گل گاوزبان معمولی


قیمت ها به ازای هر کیلو
765,000 تومان حداقل 10 کیلو
780,000 تومان حداقل 3 کیلو
795,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل گاوزبان اعلا

گل گاوزبان اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
800,000 تومان حداقل 10 کیلو
860,000 تومان حداقل 3 کیلو
880,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسطوخودوس

اسطوخودوس


قیمت ها به ازای هر کیلو
245,000 تومان حداقل 15 کیلو
265,000 تومان حداقل 3 کیلو
290,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای کوهی

چای کوهی


قیمت ها به ازای هر کیلو
285,000 تومان حداقل 1 کیلو

بهارنارنج شیراز

بهارنارنج شیراز


قیمت ها به ازای هر کیلو
175,000 تومان حداقل 10 کیلو
185,000 تومان حداقل 3 کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای ترش رنگ تیره

چای ترش رنگ تیره


قیمت ها به ازای هر کیلو
120,000 تومان حداقل 5 کیلو
125,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای ترش رنگ روشن

چای ترش رنگ روشن


قیمت ها به ازای هر کیلو
215,000 تومان حداقل 15 کیلو
225,000 تومان حداقل 3 کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل پنیرک

گل پنیرک


قیمت ها به ازای هر کیلو
395,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای سبز ایرانی

چای سبز ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
70,000 تومان حداقل 20 کیلو
73,500 تومان حداقل 5 کیلو
80,500 تومان حداقل 1 کیلو

چای سبز چینی

چای سبز چینی


قیمت ها به ازای هر کیلو
165,000 تومان حداقل 10 کیلو
170,000 تومان حداقل 5 کیلو
180,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای سبز پوئر (فشرده)

چای سبز پوئر (فشرده)


قیمت ها به ازای هر کیلو
98,000 تومان حداقل 25 کیلو
105,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

به لیمو

به لیمو


قیمت ها به ازای هر کیلو
175,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای به

چای به


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 40 کیلو
110,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای سیب

چای سیب


قیمت ها به ازای هر کیلو
80,000 تومان حداقل 40 کیلو
90,000 تومان حداقل 5 کیلو
100,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای سفید

چای سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,550,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,595,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,650,000 تومان حداقل 1 کیلو

چای سفید توپی بلومینگ

چای سفید توپی بلومینگ


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,365,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,400,000 تومان حداقل 3 کیلو
1,450,000 تومان حداقل 1 کیلو

صمغ عربی

صمغ عربی


قیمت ها به ازای هر کیلو
230,000 تومان حداقل 25 کیلو
245,000 تومان حداقل 10 کیلو
255,000 تومان حداقل 3 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

صمغ فارسی(زدو)

صمغ فارسی(زدو)


قیمت ها به ازای هر کیلو
55,000 تومان حداقل 25 کیلو
60,000 تومان حداقل 10 کیلو
65,000 تومان حداقل 5 کیلو
70,000 تومان حداقل 1 کیلو

جوهر لیمو

جوهر لیمو


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان تناژ
90,000 تومان حداقل 25 کیلو
95,000 تومان حداقل 5 کیلو
103,000 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد سفید هندی

کنجد سفید هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
64,500 تومان حداقل 25 کیلو
68,500 تومان حداقل 10 کیلو
72,500 تومان حداقل 5 کیلو
77,500 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد سفید ایرانی

کنجد سفید ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
75,000 تومان حداقل 25 کیلو
78,500 تومان حداقل 10 کیلو
86,500 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد قهوه ای

کنجد قهوه ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
63,000 تومان حداقل 25 کیلو
69,000 تومان حداقل 10 کیلو
77,800 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد قهوه ای خام

کنجد قهوه ای خام


قیمت ها به ازای هر کیلو
75,000 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد مشکی

کنجد مشکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
64,000 تومان حداقل 25 کیلو
70,000 تومان حداقل 10 کیلو
81,400 تومان حداقل 1 کیلو

کنجد بوداده قرمز

کنجد بوداده قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر سنجد

پودر سنجد


قیمت ها به ازای هر کیلو
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
49,000 تومان حداقل 10 کیلو
56,000 تومان حداقل 1 کیلو

گردو با پوست خارجی

گردو با پوست خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
161,500 تومان حداقل 5 کیلو
172,000 تومان حداقل 1 کیلو

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
480,000 تومان حداقل 5 کیلو
507,000 تومان حداقل 1 کیلو

مغز گردو خرده شده ایرانی

مغز گردو خرده شده ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
295,000 تومان حداقل 5 کیلو
310,000 تومان حداقل 1 کیلو

کشمش پلویی

کشمش پلویی


قیمت ها به ازای هر کیلو
88,500 تومان حداقل 10 کیلو
93,500 تومان حداقل 5 کیلو
98,500 تومان حداقل 1 کیلو

کشمش سبز

کشمش سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
90,500 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 3 کیلو

زرشک پفکی

زرشک پفکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
126,000 تومان حداقل 10 کیلو
132,500 تومان حداقل 3 کیلو

سویا پروتئین سبحان

سویا پروتئین سبحان


قیمت ها به ازای هر کیلو
44,500 تومان حداقل 13 کیلو
47,500 تومان حداقل 1 کیلو

شکر تیغال

شکر تیغال


قیمت ها به ازای هر کیلو
800,000 تومان حداقل 2 کیلو
850,000 تومان حداقل 1 کیلو

ترنجبین اعلا

ترنجبین اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
300,000 تومان حداقل 15 کیلو
320,000 تومان حداقل 3 کیلو
345,000 تومان حداقل 1 کیلو

ترنجبین لوکس گیاهینه

ترنجبین لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
450,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم شوید هندی

تخم شوید هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
65,000 تومان حداقل 25 کیلو
72,000 تومان حداقل 10 کیلو
78,000 تومان حداقل 1 کیلو

به دانه

به دانه


قیمت ها به ازای هر کیلو
525,000 تومان حداقل 5 کیلو
550,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل ختمی سفید

گل ختمی سفید


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 3 کیلو
245,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل ختمی بنفش

گل ختمی بنفش


قیمت ها به ازای هر کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو

پونه خشک

پونه خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
70,000 تومان حداقل 10 کیلو
85,000 تومان حداقل 1 کیلو

نعنا خشک

نعنا خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو

نعنا فلفلی

نعنا فلفلی


قیمت ها به ازای هر کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو

شنبلیله خشک

شنبلیله خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
365,000 تومان حداقل 1 کیلو

شوید خشک

شوید خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی

مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
385,000 تومان حداقل 5 بسته
400,000 تومان حداقل 1 بسته

مصطکی ریز

مصطکی ریز


قیمت ها به ازای هر کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو

موسیر پلاکی

موسیر پلاکی


قیمت ها به ازای هر کیلو
195,000 تومان حداقل 25 کیلو
200,000 تومان حداقل 10 کیلو
205,000 تومان حداقل 3 کیلو
215,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زیره سبز

پودر زیره سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 10 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر جوز هندی

پودر جوز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
385,000 تومان حداقل 3 کیلو
395,000 تومان حداقل 1 کیلو

برگ گزنه

برگ گزنه


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 1 کیلو

برگ کاسنی

برگ کاسنی


قیمت ها به ازای هر کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

زرشک سیاه هسته دار

زرشک سیاه هسته دار


قیمت ها به ازای هر کیلو
144,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل همیشه بهار

گل همیشه بهار


قیمت ها به ازای هر کیلو
140,000 تومان حداقل 3 کیلو
150,000 تومان حداقل 1 کیلو

کتیرا صدفی

کتیرا صدفی


قیمت ها به ازای هر کیلو
3,100,000 تومان حداقل 1 کیلو

ریشه شیرین بیان

ریشه شیرین بیان


قیمت ها به ازای هر کیلو
50,000 تومان حداقل 25 کیلو
65,000 تومان حداقل 5 کیلو
75,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر ریشه شیرین بیان

پودر ریشه شیرین بیان


قیمت ها به ازای هر کیلو
52,000 تومان حداقل 25 کیلو
67,000 تومان حداقل 5 کیلو
78,000 تومان حداقل 1 کیلو

گلرنگ

گلرنگ


قیمت ها به ازای هر کیلو
700,000 تومان حداقل 15 کیلو
750,000 تومان حداقل 3 کیلو
800,000 تومان حداقل 1 کیلو

برگ بو

برگ بو


قیمت ها به ازای هر کیلو
255,000 تومان حداقل 1 کیلو

رزماری خشک

رزماری خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
95,000 تومان حداقل 5 کیلو
105,000 تومان حداقل 1 کیلو

خولنجان

خولنجان


قیمت ها به ازای هر کیلو
285,000 تومان حداقل 3 کیلو
300,000 تومان حداقل 1 کیلو

سورنجان (سولنجان)

سورنجان (سولنجان)


قیمت ها به ازای هر کیلو
245,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل بنفشه

گل بنفشه


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,850,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر حنا فله ای

پودر حنا فله ای


قیمت ها به ازای هر کیلو
25,000 تومان حداقل 25 کیلو
28,000 تومان حداقل 5 کیلو
35,500 تومان حداقل 1 کیلو

حنا 750 گرمی (چارکی)

حنا 750 گرمی (چارکی)


قیمت ها به ازای هر بسته
30,000 تومان حداقل 1 بسته

حنا 500 گرمی

حنا 500 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
20,000 تومان حداقل 1 بسته

وسمه (رنگ حنا)

وسمه (رنگ حنا)


قیمت ها به ازای هر کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر گرد نخل اصل

پودر گرد نخل اصل


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,500,000 تومان حداقل 3 کیلو
1,600,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر هل سبز

پودر هل سبز


قیمت ها به ازای هر کیلو
595,000 تومان حداقل 5 کیلو
610,000 تومان حداقل 3 کیلو
625,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر تخم گشنیز

پودر تخم گشنیز


قیمت ها به ازای هر کیلو
75,000 تومان حداقل 1 کیلو

سقز فراوری شده

سقز فراوری شده


قیمت ها به ازای هر کیلو
615,000 تومان حداقل 10 کیلو
625,000 تومان حداقل 3 کیلو
650,000 تومان حداقل 1 کیلو

ریشه کندش سوریه

ریشه کندش سوریه


قیمت ها به ازای هر گرم
8,000 تومان حداقل 25 گرم

روغن زیتون 1 لیتری بدون بو ناب توکلی

روغن زیتون 1 لیتری بدون بو ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
254,000 تومان حداقل 12 بطری
265,000 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 600 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

روغن زیتون 600 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
163,000 تومان حداقل 12 بطری
170,000 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 500 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

روغن زیتون 500 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
139,500 تومان حداقل 12 بطری
145,000 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 250 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی

روغن زیتون 250 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
83,600 تومان حداقل 20 بطری
86,400 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 3 لیتری بدون بو ناب توکلی

روغن زیتون 3 لیتری بدون بو ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
740,000 تومان حداقل 4 بطری
770,000 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 1 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی

روغن زیتون 1 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
246,000 تومان حداقل 12 بطری
257,000 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 600 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

روغن زیتون 600 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
158,000 تومان حداقل 12 بطری
164,500 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 500 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

روغن زیتون 500 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
134,000 تومان حداقل 12 بطری
140,000 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 250 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

روغن زیتون 250 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
72,000 تومان حداقل 20 بطری
75,200 تومان حداقل 1 بطری

روغن زیتون 80 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی

روغن زیتون 80 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی


قیمت ها به ازای هر بطری
33,000 تومان حداقل 40 بطری
35,500 تومان حداقل 10 بطری