ثبت سفارش سریع

زردچوبه قلم هندی

زردچوبه قلم هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
55,000 تومان تــــنــــاژ
57,000 تومان حداقل 50 کیلو
60,000 تومان حداقل 10 کیلو
65,000 تومان حداقل 1 کیلو

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه

زردچوبه قلم لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
62,000 تومان حداقل 50 کیلو
64,000 تومان حداقل 10 کیلو
75,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه هندی

پودر زردچوبه هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
57,000 تومان تناژ
59,000 تومان حداقل 25 کیلو
61,500 تومان حداقل 10 کیلو
63,500 تومان حداقل 5 کیلو
69,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه

پودر زردچوبه اعلا گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
58,000 تومان تـــنــــاژ
60,000 تومان حداقل 25 کیلو
63,000 تومان حداقل 10 کیلو
65,500 تومان حداقل 5 کیلو
72,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر بنفش یک کیلویی

هل اکبر بنفش یک کیلویی


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,050,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,080,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,100,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل اکبر بنفش 100 گرمی

هل اکبر بنفش 100 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
117,000 تومان حداقل 40 بسته
123,000 تومان حداقل 20 بسته
129,000 تومان حداقل 10 بسته
135,000 تومان حداقل 1 بسته

هل سبز درشت لوکس گیاهینه

هل سبز درشت لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,040,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,065,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,085,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز

هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز


قیمت ها به ازای هر کیلو
1,150,000 تومان حداقل 10 کیلو
1,200,000 تومان حداقل 5 کیلو
1,250,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل سبز P2

هل سبز P2


قیمت ها به ازای هر کیلو
885,000 تومان حداقل 5 کیلو
895,000 تومان حداقل 3 کیلو
910,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان ریز آسیابی

فلفل سیاه دان ریز آسیابی


قیمت ها به ازای هر کیلو
160,000 تومان حداقل 500 کیلو
163,000 تومان حداقل 25 کیلو
169,000 تومان حداقل 10 کیلو
175,500 تومان حداقل 5 کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 5 میل

فلفل سیاه دان 5 میل


قیمت ها به ازای هر کیلو
167,000 تومان حداقل 500 کیلو
170,000 تومان حداقل 25 کیلو
175,500 تومان حداقل 10 کیلو
179,000 تومان حداقل 5 کیلو
188,500 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل سیاه دان 6 میل

فلفل سیاه دان 6 میل


قیمت ها به ازای هر کیلو
174,000 تومان حداقل 25 کیلو
177,000 تومان حداقل 10 کیلو
186,000 تومان حداقل 5 کیلو
188,500 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل سیاه گیاهینه

پودر فلفل سیاه گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
170,000 تومان حداقل 25 کیلو
174,000 تومان حداقل 10 کیلو
181,000 تومان حداقل 5 کیلو
189,000 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین چوب درجه یک

دارچین چوب درجه یک


قیمت ها به ازای هر کیلو
108,000 تومان تـــنـــاژ
110,000 تومان حداقل 25 کیلو
115,000 تومان حداقل 10 کیلو
122,000 تومان حداقل 5 کیلو
128,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر دارچین گیاهینه

پودر دارچین گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 25 کیلو
120,000 تومان حداقل 10 کیلو
125,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

دارچین سیگاری

دارچین سیگاری


قیمت ها به ازای هر کیلو
315,000 تومان حداقل 10 کیلو
325,000 تومان حداقل 5 کیلو
335,000 تومان حداقل 1 کیلو

سیاه دانه

سیاه دانه


قیمت ها به ازای هر کیلو
85,000 تومان تـــنـــاژ
90,000 تومان حداقل 25 کیلو
95,000 تومان حداقل 10 کیلو
100,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم چینی

زنجبیل قلم چینی


قیمت ها به ازای هر کیلو
148,000 تومان تــنــاژ
150,000 تومان حداقل 25 کیلو
155,000 تومان حداقل 10 کیلو
162,000 تومان حداقل 5 کیلو
168,000 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه

زنجبیل قلم چینی دست چین گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل اعلا

پودر زنجبیل اعلا


قیمت ها به ازای هر کیلو
145,000 تومان حداقل 25 کیلو
155,000 تومان حداقل 10 کیلو
160,000 تومان حداقل 5 کیلو
170,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر زنجبیل نیجریه

پودر زنجبیل نیجریه


قیمت ها به ازای هر کیلو
130,000 تومان حداقل 5 کیلو
140,000 تومان حداقل 1 کیلو

زنجبیل قلم هندی مخصوص آسیاب

زنجبیل قلم هندی مخصوص آسیاب


قیمت ها به ازای هر کیلو
123,000 تومان تــنــاژ
128,000 تومان حداقل 25 کیلو
135,000 تومان حداقل 10 کیلو
145,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته لوکس گیاهینه

هل شکسته لوکس گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
475,000 تومان حداقل 5 کیلو
485,000 تومان حداقل 3 کیلو
535,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته GOP

هل شکسته GOP


قیمت ها به ازای هر کیلو
470,000 تومان حداقل 5 کیلو
480,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ فیل

هل شکسته MYQ فیل


قیمت ها به ازای هر کیلو
435,000 تومان حداقل 5 کیلو
455,000 تومان حداقل 1 کیلو

هل شکسته MYQ کاردکس

هل شکسته MYQ کاردکس


قیمت ها به ازای هر کیلو
385,000 تومان حداقل 5 کیلو
400,000 تومان حداقل 1 کیلو

میخک درشت

میخک درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
420,000 تومان حداقل 10 کیلو
440,000 تومان حداقل 5 کیلو
450,000 تومان حداقل 1 کیلو

جوز هندی

جوز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
565,000 تومان حداقل 10 کیلو
585,000 تومان حداقل 3 کیلو
600,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم گشنیز

تخم گشنیز


قیمت ها به ازای هر کیلو
56,000 تومان تناژ
58,000 تومان حداقل 35 کیلو
62,000 تومان حداقل 10 کیلو
74,000 تومان حداقل 1 کیلو

تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب

تخم گشنیز نیم دانه مخصوص آسیاب


قیمت ها به ازای هر کیلو
50,000 تومان حداقل 10 کیلو
53,000 تومان حداقل 5 کیلو
59,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر اویشن شیرازی

پودر اویشن شیرازی


قیمت ها به ازای هر کیلو
240,000 تومان حداقل 25 کیلو
250,000 تومان حداقل 5 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو

گل اویشن مخصوص آسیاب

گل اویشن مخصوص آسیاب


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز هندی

پودر فلفل قرمز هندی


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان تناژ
110,000 تومان حداقل 25 کیلو
115,000 تومان حداقل 10 کیلو
120,000 تومان حداقل 5 کیلو
125,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز ایرانی

پودر فلفل قرمز ایرانی


قیمت ها به ازای هر کیلو
80,000 تومان حداقل 25 کیلو
85,000 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه

پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
160,000 تومان حداقل 25 کیلو
170,000 تومان حداقل 10 کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی

فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی


قیمت ها به ازای هر کیلو
60,000 تومان تناژ
75,000 تومان حداقل 25 کیلو
80,000 تومان حداقل 10 کیلو
85,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل پول بیبر ترکیه

فلفل پول بیبر ترکیه


قیمت ها به ازای هر کیلو
225,000 تومان حداقل 10 کیلو
235,000 تومان حداقل 5 کیلو
255,000 تومان حداقل 1 کیلو

فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی

فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی


قیمت ها به ازای هر بسته
90,000 تومان حداقل 10 بسته
100,000 تومان حداقل 1 بسته

پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه

پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 10 کیلو
125,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

پودر پاپریکا قرمز خارجی

پودر پاپریکا قرمز خارجی


قیمت ها به ازای هر کیلو
100,000 تومان حداقل 25 کیلو
105,000 تومان حداقل 10 کیلو
110,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو

اسلایس پاپریکا خشک

اسلایس پاپریکا خشک


قیمت ها به ازای هر کیلو
115,000 تومان حداقل 25 کیلو
120,000 تومان حداقل 10 کیلو
125,000 تومان حداقل 5 کیلو
135,000 تومان حداقل 1 کیلو

نمک صورتی

نمک صورتی


قیمت ها به ازای هر کیلو
46,000 تومان حداقل 25 کیلو
48,000 تومان حداقل 10 کیلو
50,000 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی زرد درشت

لیمو عمانی زرد درشت


قیمت ها به ازای هر کیلو
105,000 تومان حداقل 15 کیلو
110,000 تومان حداقل 5 کیلو
114,000 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو عمانی سیاه

لیمو عمانی سیاه


قیمت ها به ازای هر کیلو
122,000 تومان حداقل 15 کیلو
128,000 تومان حداقل 5 کیلو
139,000 تومان حداقل 1 کیلو

لیمو ایرانی مخصوص آسیاب

لیمو ایرانی مخصوص آسیاب


قیمت ها به ازای هر کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو

برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی مراجعه کنید.

فروش انواع ادویه‌جات با کیفیت بالا

ادویه‌جات همیشه در آشپزخانه، مورد نیازتان هستند. البته ممکن است فروشنده ادویه باشید یا در صنایع غذایی و شیرینی فعالیت کنید. در هر صورت ادویه بخش جدا نشدنی از کسب و کارتان است. آنچه باعث می‌شود تا به این مواد خوراکی طعم خوبی داده شود، ادویه‌های مختلف است. از این رو جزو اقلام پرفروش و پرمصرف محسوب شده و در مراکز فروش انواع ادویه‌جات با کیفیت بالا و در انواع مختلف به مشتریان عرضه می‌شوند. البته این مسئله که ادویه خوبی را خریداری کنید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ادویه‌ها انواع مختلفی دارند و خواص زیاد و عطر و بوی خاصی که دارند باعث شده است تا تمایل به خرید آن‌ها و استفاده در مواد غذایی زیاد باشد. اگر ادویه دارای کیفیت بالایی باشد، خواص زیادی را هم می‌توان از آن انتظار داشت.

انواع ادویه اصل و متنوع

ادویه‌جات به مواد غذایی عطر و بوی خاص خود را می‌بخشند. هر ادویه‌ای با توجه به خواص و عطری که دارد، استفاده‌های خاصی هم دارد. با این حال برخی از ادویه‌ها مورد استفاده در هر خانه‌ای هستند. ادویه‌ها آن‌قدر متنوع‌اند که شناخت آن‌ها کاری مشکل است. از این رو برای خرید یک ادویه خوب که خواص کامل خود را داشته باشد، بهتر است از مراکز معتبر فروش ادویه خریداری کنید.

ادویه‌های کاربردی مانند زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه، میخک، دارچین، تخم گشنیز، پاپریکا، آویشن، نمک صورتی و بسیاری از ادویه‌های کاربردی دیگر در اکثر خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی افراد هم از ادویه‌های مخلوط برای کاربردهایی مانند استفاده بر روی پلو، خورشت، کباب، سالاد و … استفاده می‌کنند. آشپزان حرفه‌ای و رستوران‌هایی که می‌خواهند طعم غذای آن‌ها همیشه در ذهن افراد باقی بماند، در انتخاب ادویه و خرید یک ادویه باکیفیت حساسیت بالایی دارند.

نکاتی که برای خرید ادویه باید بدانید!

با وجود اهمیتی که ادویه‌جات در طعم و عطر غذاها دارند و همین‌طور خواص درمانی آن‌ها، باید در خرید یک ادویه اصل و مرغوب دقت کافی داشته باشید. برخی از نکات مهمی که برای خرید ادویه باید به آن دقت کنید، در ادامه بررسی می‌شوند.

خرید ادویه تازه

تازه بودن ادویه در طعم و عطر آن تأثیر بسزایی دارد. به خصوص در ادویه‌هایی که پودر شده‌اند، عطر آن‌ها سریع‌تر از بین می‌رود. از این رو باید در فصل برداشت ادویه به صورت تازه و اصل آن را از مرکز فروش ادویه خریداری کنید تا از طعم و عطر آن نهایت بهره را ببرید.

رنگ و بوی ادویه

اگر مهارت بالایی در شناخت ادویه‌ها داشته باشید، با دیدن رنگ آن‌ها هم می‌توان نوع با کیفیت را تشخیص داد. بوی هر ادویه نیز مشخص است و هر چه ادویه کیفیت بهتری داشته و تازه‌تر باشد، عطر و رنگ بهتری هم خواهد داشت.

بسته بندی مناسب

ادویه‌ای که می‌خواهید برای مدتی طولانی از آن استفاده کنید، باید بسته بندی مناسبی داشته باشد. داشتن ادویه با بسته بندی مناسب از نفوذ رطوبت و گرد و غبار به درون محصول جلوگیری می‌کند. بدین صورت کیفیت آن به مرور زمان از بین نمی‌رود.

 محصول یک دست و تمیز

اگر ادویه‌ای که استفاده می‌کنید، حاوی قسمت‌های دیگر گیاه مادر باشند یا مواد دیگری به آن مخلوط شده باشند، کیفیت آن پایین می‌آید. ادویه باید یک دست و تمیز باشد.

حال که نکات مهم در خرید و فروش ادویه را می‌دانید، باید برای خرید بهترین ادویه، مرکز فروش ادویه معتبری را انتخاب کنید.

گیاهینه مرکز خرید بهترین ادویه‌های مرغوب

یکی از بهترین مراکز، برای فروش ادویه مرغوب، فروشگاه اینترنتی گیاهینه است. این مرکز بهترین و تازه‌ترین ادویه‌های اصل و مرغوب را در بسته‌بندی مناسب از ۱ کیلو به بالا به مشتری ارائه می‌دهد. متنوع‌ترین ادویه‌هایی که مورد نیاز هر فروشگاه عطاری، محصولات غذایی، رستوران، تولیدی‌های مواد غذایی و ... هستند، در گیاهینه عرضه می‌شوند.

همه این ادویه‌ها دارای نماد سیب سلامت هستند و مجوزهای بهداشتی لازم را دریافت کرده‌اند. از این رو می‌توانید با اطمینان خاطر بهترین ادویه‌های اصل و مرغوب را با قیمتی مناسب خریداری کنید.

محصولات خریداری شده در اسرع وقت با توجه به آدرس مشتری، از طریق پست، باربری و اتوبوس ارسال می‌شود. از این رو می‌توانید به راحتی در منزل خود از مرکز معتبر فروش ادویه خرید خود را انجام دهید و ادویه خود را در محل تحویل بگیرید.

اطلاع از آخرین تغییرات قیمت

برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت محصولات بازرگانی زرین گیاهینه ، شماره تلفن خود را وارد کنید.
برای دریافت پیامک از سوی ما، لازم است پیامک های تبلیغاتی برای خط شما فعال باشد.