ثبت سفارش سریع

به روزرسانی قیمت ها در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
پودر لیمو زرد
پودر لیمو زرد
38,000 تومان حداقل 25 کیلو
42,000 تومان حداقل 10 کیلو
55,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر لیمو سیاه
پودر لیمو سیاه
45,000 تومان حداقل 25 کیلو
50,000 تومان حداقل 10 کیلو
60,000 تومان حداقل 1 کیلو
پرک لیمو قهوه ای
پرک لیمو قهوه ای
245,000 تومان حداقل 10 کیلو
255,000 تومان حداقل 3 کیلو
275,000 تومان حداقل 1 کیلو
پرک لیمو مشکی
پرک لیمو مشکی
320,000 تومان حداقل 10 کیلو
365,000 تومان حداقل 3 کیلو
375,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسلایس لیمو خشک
اسلایس لیمو خشک
150,000 تومان حداقل 10 کیلو
155,000 تومان حداقل 5 کیلو
168,000 تومان حداقل 1 کیلو
مغز لیمو توپی بدون پوست (ببری)
مغز لیمو توپی بدون پوست (ببری)
415,000 تومان حداقل 3 کیلو
435,000 تومان حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز
غنچه گل محمدی داراب شیراز
385,000 تومان حداقل 10 کیلو
395,000 تومان حداقل 5 کیلو
415,000 تومان حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان
515,000 تومان حداقل 10 کیلو
530,000 تومان حداقل 5 کیلو
545,000 تومان حداقل 1 کیلو
برگ خالص گل محمدی
برگ خالص گل محمدی
479,750 تومان حداقل 5 کیلو
494,750 تومان حداقل 3 کیلو
509,750 تومان حداقل 1 کیلو
برگ خالص گل محمدی لوکس گیاهینه
برگ خالص گل محمدی لوکس گیاهینه
660,000 تومان حداقل 1 کیلو
گل محمدی باز شده
گل محمدی باز شده
375,000 تومان حداقل 5 کیلو
385,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسلایس سیر خشک
اسلایس سیر خشک
85,000 تومان حداقل 25 کیلو
90,000 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 5 کیلو
110,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر سیر خارجی
پودر سیر خارجی
60,000 تومان حداقل 25 کیلو
65,000 تومان حداقل 10 کیلو
70,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر سیر ایرانی
پودر سیر ایرانی
105,000 تومان حداقل 25 کیلو
110,000 تومان حداقل 10 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر سماق قهوه ای
پودر سماق قهوه ای
220,000 تومان حداقل 25 کیلو
235,000 تومان حداقل 10 کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر سماق قرمز
پودر سماق قرمز
215,000 تومان حداقل 25 کیلو
225,000 تومان حداقل 10 کیلو
250,000 تومان حداقل 1 کیلو
سماق قهوه ای دان
سماق قهوه ای دان
145,000 تومان حداقل 25 کیلو
155,000 تومان حداقل 10 کیلو
165,000 تومان حداقل 1 کیلو
سماق خوشه ای
سماق خوشه ای
265,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسلایس پیاز خشک
اسلایس پیاز خشک
128,400 تومان حداقل 15 کیلو
138,800 تومان حداقل 5 کیلو
144,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر پیاز
پودر پیاز
80,000 تومان حداقل 25 کیلو
90,000 تومان حداقل 10 کیلو
95,000 تومان حداقل 5 کیلو
105,000 تومان حداقل 1 کیلو
تخم شربتی ریز هندی
تخم شربتی ریز هندی
187,500 تومان حداقل 25 کیلو
196,800 تومان حداقل 10 کیلو
205,800 تومان حداقل 5 کیلو
214,800 تومان حداقل 1 کیلو
تخم ریحان شربتی
تخم ریحان شربتی
160,000 تومان حداقل 25 کیلو
170,000 تومان حداقل 10 کیلو
180,000 تومان حداقل 5 کیلو
190,000 تومان حداقل 1 کیلو
خاکشیر
خاکشیر
345,000 تومان حداقل 25 کیلو
355,000 تومان حداقل 10 کیلو
365,000 تومان حداقل 5 کیلو
380,000 تومان حداقل 1 کیلو
خاکشیر لوکس گیاهینه
خاکشیر لوکس گیاهینه
410,000 تومان حداقل 1 کیلو
بارهنگ
بارهنگ
289,000 تومان حداقل 25 کیلو
302,500 تومان حداقل 10 کیلو
316,500 تومان حداقل 5 کیلو
328,000 تومان حداقل 1 کیلو
اسفرزه هندی
اسفرزه هندی
165,000 تومان حداقل 25 کیلو
170,000 تومان حداقل 10 کیلو
175,000 تومان حداقل 5 کیلو
185,000 تومان حداقل 1 کیلو
کینوا سفید خارجی
کینوا سفید خارجی
157,500 تومان حداقل 25 کیلو
165,000 تومان حداقل 10 کیلو
170,000 تومان حداقل 5 کیلو
180,000 تومان حداقل 1 کیلو
کینوا قرمز
کینوا قرمز
195,000 تومان حداقل 25 کیلو
205,000 تومان حداقل 10 کیلو
220,000 تومان حداقل 1 کیلو
کینوا سیاه
کینوا سیاه
265,000 تومان حداقل 1 کیلو
دانه چیا
دانه چیا
203,300 تومان حداقل 25 کیلو
209,000 تومان حداقل 10 کیلو
218,500 تومان حداقل 5 کیلو
228,000 تومان حداقل 1 کیلو
زیره سبز
زیره سبز
215,250 تومان حداقل 25 کیلو
225,500 تومان حداقل 10 کیلو
235,750 تومان حداقل 5 کیلو
246,000 تومان حداقل 1 کیلو
زیره سیاه
زیره سیاه
315,000 تومان حداقل 25 کیلو
320,000 تومان حداقل 10 کیلو
330,000 تومان حداقل 3 کیلو
345,000 تومان حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی معمولی
اویشن برگ شیرازی معمولی
455,000 تومان حداقل 25 کیلو
480,000 تومان حداقل 3 کیلو
495,000 تومان حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی صادراتی
اویشن برگ شیرازی صادراتی
555,000 تومان حداقل 25 کیلو
580,000 تومان حداقل 3 کیلو
595,000 تومان حداقل 1 کیلو
ریشه جوز قلم(خسرودار)
ریشه جوز قلم(خسرودار)
138,000 تومان حداقل 25 کیلو
146,000 تومان حداقل 5 کیلو
152,400 تومان حداقل 1 کیلو
پودر ریشه جوز(خسرودار)
پودر ریشه جوز(خسرودار)
144,500 تومان حداقل 25 کیلو
151,200 تومان حداقل 5 کیلو
164,700 تومان حداقل 1 کیلو
خردل زرد دان
خردل زرد دان
97,000 تومان حداقل 25 کیلو
103,000 تومان حداقل 10 کیلو
109,000 تومان حداقل 5 کیلو
120,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر خردل زرد
پودر خردل زرد
102,000 تومان حداقل 25 کیلو
109,000 تومان حداقل 10 کیلو
119,000 تومان حداقل 5 کیلو
130,000 تومان حداقل 1 کیلو
فلفل سفید دان
فلفل سفید دان
375,000 تومان حداقل 25 کیلو
385,000 تومان حداقل 10 کیلو
395,000 تومان حداقل 5 کیلو
415,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سفید
پودر فلفل سفید
415,000 تومان حداقل 5 کیلو
425,000 تومان حداقل 1 کیلو
ادویه کاری درجه یک
ادویه کاری درجه یک
171,200 تومان حداقل 25 کیلو
176,000 تومان حداقل 10 کیلو
184,000 تومان حداقل 5 کیلو
192,000 تومان حداقل 1 کیلو
ادویه مرغ و ماهی
ادویه مرغ و ماهی
175,000 تومان حداقل 25 کیلو
185,000 تومان حداقل 5 کیلو
195,000 تومان حداقل 1 کیلو
ادویه خورشتی
ادویه خورشتی
215,500 تومان حداقل 25 کیلو
226,500 تومان حداقل 5 کیلو
236,500 تومان حداقل 1 کیلو
ادویه گراماسالا
ادویه گراماسالا
255,000 تومان حداقل 1 کیلو
ادویه فلافل
ادویه فلافل
175,000 تومان حداقل 25 کیلو
185,000 تومان حداقل 10 کیلو
195,000 تومان حداقل 5 کیلو
205,000 تومان حداقل 1 کیلو
ادویه قورمه سبزی
ادویه قورمه سبزی
195,000 تومان حداقل 1 کیلو
ادویه اورگانو (زعتر)
ادویه اورگانو (زعتر)
255,000 تومان حداقل 3 کیلو
265,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر موسیر
پودر موسیر
195,000 تومان حداقل 3 کیلو
215,000 تومان حداقل 1 کیلو
پودر گوجه
پودر گوجه
171,500 تومان حداقل 5 کیلو
177,800 تومان حداقل 1 کیلو
وانیل خرسی 500 گرمی
وانیل خرسی 500 گرمی
75,000 تومان حداقل 20 قوطی
80,000 تومان حداقل 10 قوطی
95,000 تومان حداقل 1 قوطی

لطفا برای مشاهده ادامه محصولات به صفحه بعدی بروید

فروش انواع ادویه‌جات با کیفیت بالا

ادویه‌جات همیشه در آشپزخانه، مورد نیازتان هستند. البته ممکن است فروشنده ادویه باشید یا در صنایع غذایی و شیرینی فعالیت کنید. در هر صورت ادویه بخش جدا نشدنی از کسب و کارتان است. آنچه باعث می‌شود تا به این مواد خوراکی طعم خوبی داده شود، ادویه‌های مختلف است. از این رو جزو اقلام پرفروش و پرمصرف محسوب شده و در مراکز فروش انواع ادویه‌جات با کیفیت بالا و در انواع مختلف به مشتریان عرضه می‌شوند. البته این مسئله که ادویه خوبی را خریداری کنید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ادویه‌ها انواع مختلفی دارند و خواص زیاد و عطر و بوی خاصی که دارند باعث شده است تا تمایل به خرید آن‌ها و استفاده در مواد غذایی زیاد باشد. اگر ادویه دارای کیفیت بالایی باشد، خواص زیادی را هم می‌توان از آن انتظار داشت.

انواع ادویه اصل و متنوع

ادویه‌جات به مواد غذایی عطر و بوی خاص خود را می‌بخشند. هر ادویه‌ای با توجه به خواص و عطری که دارد، استفاده‌های خاصی هم دارد. با این حال برخی از ادویه‌ها مورد استفاده در هر خانه‌ای هستند. ادویه‌ها آن‌قدر متنوع‌اند که شناخت آن‌ها کاری مشکل است. از این رو برای خرید یک ادویه خوب که خواص کامل خود را داشته باشد، بهتر است از مراکز معتبر فروش ادویه خریداری کنید.

ادویه‌های کاربردی مانند زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه، میخک، دارچین، تخم گشنیز، پاپریکا، آویشن، نمک صورتی و بسیاری از ادویه‌های کاربردی دیگر در اکثر خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی افراد هم از ادویه‌های مخلوط برای کاربردهایی مانند استفاده بر روی پلو، خورشت، کباب، سالاد و … استفاده می‌کنند. آشپزان حرفه‌ای و رستوران‌هایی که می‌خواهند طعم غذای آن‌ها همیشه در ذهن افراد باقی بماند، در انتخاب ادویه و خرید یک ادویه باکیفیت حساسیت بالایی دارند.

نکاتی که برای خرید ادویه باید بدانید!

با وجود اهمیتی که ادویه‌جات در طعم و عطر غذاها دارند و همین‌طور خواص درمانی آن‌ها، باید در خرید یک ادویه اصل و مرغوب دقت کافی داشته باشید. برخی از نکات مهمی که برای خرید ادویه باید به آن دقت کنید، در ادامه بررسی می‌شوند.

خرید ادویه تازه

تازه بودن ادویه در طعم و عطر آن تأثیر بسزایی دارد. به خصوص در ادویه‌هایی که پودر شده‌اند، عطر آن‌ها سریع‌تر از بین می‌رود. از این رو باید در فصل برداشت ادویه به صورت تازه و اصل آن را از مرکز فروش ادویه خریداری کنید تا از طعم و عطر آن نهایت بهره را ببرید.

رنگ و بوی ادویه

اگر مهارت بالایی در شناخت ادویه‌ها داشته باشید، با دیدن رنگ آن‌ها هم می‌توان نوع با کیفیت را تشخیص داد. بوی هر ادویه نیز مشخص است و هر چه ادویه کیفیت بهتری داشته و تازه‌تر باشد، عطر و رنگ بهتری هم خواهد داشت.

بسته بندی مناسب

ادویه‌ای که می‌خواهید برای مدتی طولانی از آن استفاده کنید، باید بسته بندی مناسبی داشته باشد. داشتن ادویه با بسته بندی مناسب از نفوذ رطوبت و گرد و غبار به درون محصول جلوگیری می‌کند. بدین صورت کیفیت آن به مرور زمان از بین نمی‌رود.

 محصول یک دست و تمیز

اگر ادویه‌ای که استفاده می‌کنید، حاوی قسمت‌های دیگر گیاه مادر باشند یا مواد دیگری به آن مخلوط شده باشند، کیفیت آن پایین می‌آید. ادویه باید یک دست و تمیز باشد.

حال که نکات مهم در خرید و فروش ادویه را می‌دانید، باید برای خرید بهترین ادویه، مرکز فروش ادویه معتبری را انتخاب کنید.

گیاهینه مرکز خرید بهترین ادویه‌های مرغوب

یکی از بهترین مراکز، برای فروش ادویه مرغوب، فروشگاه اینترنتی گیاهینه است. این مرکز بهترین و تازه‌ترین ادویه‌های اصل و مرغوب را در بسته‌بندی مناسب از ۱ کیلو به بالا به مشتری ارائه می‌دهد. متنوع‌ترین ادویه‌هایی که مورد نیاز هر فروشگاه عطاری، محصولات غذایی، رستوران، تولیدی‌های مواد غذایی و ... هستند، در گیاهینه عرضه می‌شوند.

همه این ادویه‌ها دارای نماد سیب سلامت هستند و مجوزهای بهداشتی لازم را دریافت کرده‌اند. از این رو می‌توانید با اطمینان خاطر بهترین ادویه‌های اصل و مرغوب را با قیمتی مناسب خریداری کنید.

محصولات خریداری شده در اسرع وقت با توجه به آدرس مشتری، از طریق پست، باربری و اتوبوس ارسال می‌شود. از این رو می‌توانید به راحتی در منزل خود از مرکز معتبر فروش ادویه خرید خود را انجام دهید و ادویه خود را در محل تحویل بگیرید.

بازرگانی زرین گیاهینه