لیست قیمت محصولات

برای خرید محصولات از طریق صفحه ثبت سفارش سریع اقدام کنید.

 به روزرسانی قیمت ها در تاریخ 1401/07/06

ضمانت مرجوع کالا تا 15 روز

محصول قیمت(تومان) حداقل خرید
زردچوبه قلم هندی 40,000 تــــنــــاژ
زردچوبه قلم هندی 42,000 حداقل 50 کیلو
زردچوبه قلم هندی 43,500 حداقل 10 کیلو
زردچوبه قلم هندی 51,500 حداقل 1 کیلو
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه 54,000 حداقل 50 کیلو
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه 56,000 حداقل 10 کیلو
زردچوبه قلم لوکس گیاهینه 63,500 حداقل 1 کیلو
پودر زردچوبه هندی 45,000 تناژ
پودر زردچوبه هندی 47,000 حداقل 25 کیلو
پودر زردچوبه هندی 49,000 حداقل 10 کیلو
پودر زردچوبه هندی 52,000 حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه هندی 55,000 حداقل 1 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه 49,000 تـــنــــاژ
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه 50,000 حداقل 25 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه 52,500 حداقل 10 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه 55,000 حداقل 5 کیلو
پودر زردچوبه اعلا گیاهینه 62,500 حداقل 1 کیلو
هل اکبر بنفش 640,000 حداقل 100 کیلو
هل اکبر بنفش 650,000 حداقل 10 کیلو
هل اکبر بنفش 665,000 حداقل 5 کیلو
هل اکبر بنفش 690,000 حداقل 1 کیلو
هل اکبر بنفش 100 گرمی 79,000 حداقل 40 بسته
هل اکبر بنفش 100 گرمی 85,000 حداقل 20 بسته
هل اکبر بنفش 100 گرمی 90,000 حداقل 1 بسته
هل سبز درشت لوکس گیاهینه 755,000 حداقل 10 کیلو
هل سبز درشت لوکس گیاهینه 775,000 حداقل 5 کیلو
هل سبز درشت لوکس گیاهینه 800,000 حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت 800,000 حداقل 1 کیلو
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز 735,000 حداقل 10 کیلو
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز 745,000 حداقل 5 کیلو
هل سبز درشت پیور اسپایس قرمز 765,000 حداقل 1 کیلو
هل سبز P2 650,000 حداقل 5 کیلو
هل سبز P2 665,000 حداقل 3 کیلو
هل سبز P2 685,000 حداقل 1 کیلو
هل اکبر قرمز 570,000 حداقل 10 کیلو
هل اکبر قرمز 585,000 حداقل 3 کیلو
هل اکبر قرمز 600,000 حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی 140,000 حداقل 25 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی 145,000 حداقل 10 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی 149,000 حداقل 5 کیلو
فلفل سیاه دان ریز آسیابی 155,000 حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل 145,000 تــنــاژ
فلفل سیاه دان 5 میل 150,000 حداقل 25 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل 154,000 حداقل 10 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل 159,000 حداقل 5 کیلو
فلفل سیاه دان 5 میل 170,500 حداقل 1 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل 150,000 حداقل 25 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل 154,000 حداقل 10 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل 158,500 حداقل 5 کیلو
فلفل سیاه دان 6 میل 168,500 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه 160,000 حداقل 25 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه 164,000 حداقل 10 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه 172,000 حداقل 5 کیلو
پودر فلفل سیاه گیاهینه 180,000 حداقل 1 کیلو
دارچین چوب درجه یک 89,000 تـــنـــاژ
دارچین چوب درجه یک 95,000 حداقل 25 کیلو
دارچین چوب درجه یک 102,500 حداقل 10 کیلو
دارچین چوب درجه یک 111,500 حداقل 5 کیلو
دارچین چوب درجه یک 115,200 حداقل 1 کیلو
پودر دارچین گیاهینه 105,000 حداقل 25 کیلو
پودر دارچین گیاهینه 111,000 حداقل 10 کیلو
پودر دارچین گیاهینه 116,500 حداقل 5 کیلو
پودر دارچین گیاهینه 119,500 حداقل 1 کیلو
دارچین سیگاری 210,000 حداقل 10 کیلو
دارچین سیگاری 220,000 حداقل 5 کیلو
دارچین سیگاری 240,000 حداقل 1 کیلو
سیاهدانه 73,000 تـــنـــاژ
سیاهدانه 79,000 حداقل 25 کیلو
سیاهدانه 82,500 حداقل 10 کیلو
سیاهدانه 86,500 حداقل 5 کیلو
سیاهدانه 91,500 حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم چینی 89,000 تــنــاژ
زنجبیل قلم چینی 95,000 حداقل 25 کیلو
زنجبیل قلم چینی 105,000 حداقل 10 کیلو
زنجبیل قلم چینی 115,000 حداقل 5 کیلو
زنجبیل قلم چینی 120,000 حداقل 1 کیلو
پودر زنجبیل اعلا 100,000 حداقل 25 کیلو
پودر زنجبیل اعلا 110,000 حداقل 10 کیلو
پودر زنجبیل اعلا 115,000 حداقل 5 کیلو
پودر زنجبیل اعلا 120,000 حداقل 1 کیلو
پودر زنجبیل نیجریه 88,000 حداقل 5 کیلو
پودر زنجبیل نیجریه 95,500 حداقل 1 کیلو
زنجبیل قلم هندی 73,000 تــنــاژ
زنجبیل قلم هندی 78,000 حداقل 25 کیلو
زنجبیل قلم هندی 81,500 حداقل 10 کیلو
زنجبیل قلم هندی 89,500 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز هندی 59,000 تناژ
پودر فلفل قرمز هندی 63,000 حداقل 25 کیلو
پودر فلفل قرمز هندی 65,500 حداقل 10 کیلو
پودر فلفل قرمز هندی 73,500 حداقل 1 کیلو
هل شکسته لوکس گیاهینه 457,000 حداقل 5 کیلو
هل شکسته لوکس گیاهینه 480,000 حداقل 3 کیلو
هل شکسته لوکس گیاهینه 522,000 حداقل 1 کیلو
هل اکبر آبی (شکسته) 465,000 حداقل 5 کیلو
هل اکبر آبی (شکسته) 490,000 حداقل 3 کیلو
هل اکبر آبی (شکسته) 550,000 حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ فیل 445,000 حداقل 5 کیلو
هل شکسته MYQ فیل 495,000 حداقل 1 کیلو
هل شکسته MYQ کاردکس 380,000 حداقل 5 کیلو
هل شکسته MYQ کاردکس 425,000 حداقل 1 کیلو
میخک درشت 358,000 حداقل 10 کیلو
میخک درشت 372,000 حداقل 5 کیلو
میخک درشت 415,000 حداقل 1 کیلو
جوز هندی 350,000 حداقل 15 کیلو
جوز هندی 365,000 حداقل 3 کیلو
جوز هندی 395,000 حداقل 1 کیلو
تخم گشنیز 50,000 تناژ
تخم گشنیز 53,000 حداقل 35 کیلو
تخم گشنیز 59,000 حداقل 10 کیلو
تخم گشنیز 63,500 حداقل 1 کیلو
پودر اویشن شیرازی 240,000 حداقل 25 کیلو
پودر اویشن شیرازی 250,000 حداقل 5 کیلو
پودر اویشن شیرازی 265,000 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز ایرانی 50,000 حداقل 25 کیلو
پودر فلفل قرمز ایرانی 53,000 حداقل 10 کیلو
پودر فلفل قرمز ایرانی 61,000 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه 125,000 حداقل 25 کیلو
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه 135,000 حداقل 10 کیلو
پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه 145,000 حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی 40,000 تناژ
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی 45,000 حداقل 25 کیلو
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی 50,000 حداقل 10 کیلو
فلفل قرمز نسابیده شاخ بزی 59,000 حداقل 1 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه 155,000 حداقل 10 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه 160,000 حداقل 5 کیلو
فلفل پول بیبر ترکیه 165,000 حداقل 1 کیلو
فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی 90,000 حداقل 10 بسته
فلفل قرمز پول بیبر 400 گرمی 100,000 حداقل 1 بسته
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه 100,000 حداقل 10 کیلو
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه 105,000 حداقل 5 کیلو
پودر پاپریکا قرمز اعلا گیاهینه 110,000 حداقل 1 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی 82,000 حداقل 25 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی 88,000 حداقل 10 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی 92,000 حداقل 5 کیلو
پودر پاپریکا قرمز خارجی 96,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس پاپریکا خشک 85,000 حداقل 25 کیلو
اسلایس پاپریکا خشک 89,000 حداقل 10 کیلو
اسلایس پاپریکا خشک 95,000 حداقل 1 کیلو
نمک صورتی 45,000 حداقل 25 کیلو
نمک صورتی 47,500 حداقل 10 کیلو
نمک صورتی 49,500 حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی زرد درشت 95,000 حداقل 15 کیلو
لیمو عمانی زرد درشت 99,000 حداقل 5 کیلو
لیمو عمانی زرد درشت 104,000 حداقل 1 کیلو
لیمو عمانی سیاه 99,000 حداقل 15 کیلو
لیمو عمانی سیاه 103,000 حداقل 5 کیلو
لیمو عمانی سیاه 118,000 حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد بدون هسته 94,500 حداقل 25 کیلو
پودر لیمو زرد بدون هسته 98,500 حداقل 10 کیلو
پودر لیمو زرد بدون هسته 108,000 حداقل 1 کیلو
پودر لیمو زرد معمولی 38,000 حداقل 25 کیلو
پودر لیمو زرد معمولی 42,000 حداقل 10 کیلو
پودر لیمو زرد معمولی 55,000 حداقل 1 کیلو
پودر لیمو سیاه 38,000 حداقل 25 کیلو
پودر لیمو سیاه 42,000 حداقل 10 کیلو
پودر لیمو سیاه 55,000 حداقل 1 کیلو
پرک لیمو قهوه ای 245,000 حداقل 10 کیلو
پرک لیمو قهوه ای 285,000 حداقل 3 کیلو
پرک لیمو قهوه ای 295,000 حداقل 1 کیلو
پرک لیمو مشکی 320,000 حداقل 10 کیلو
پرک لیمو مشکی 365,000 حداقل 3 کیلو
پرک لیمو مشکی 375,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس لیمو خشک 150,000 حداقل 10 کیلو
اسلایس لیمو خشک 155,000 حداقل 5 کیلو
اسلایس لیمو خشک 168,000 حداقل 1 کیلو
مغز لیمو بدون پوست 385,000 حداقل 3 کیلو
مغز لیمو بدون پوست 420,000 حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز 355,000 تناژ
غنچه گل محمدی داراب شیراز 375,000 حداقل 10 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز 385,000 حداقل 5 کیلو
غنچه گل محمدی داراب شیراز 400,000 حداقل 1 کیلو
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان 405,000 حداقل 10 کیلو
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان 418,500 حداقل 5 کیلو
غنچه گل محمدی لاله زار کرمان 427,500 حداقل 1 کیلو
برگ خالص گل محمدی 495,000 حداقل 5 کیلو
برگ خالص گل محمدی 505,000 حداقل 3 کیلو
برگ خالص گل محمدی 525,000 حداقل 1 کیلو
برگ خالص گل محمدی لوکس گیاهینه 595,000 حداقل 1 کیلو
گل محمدی باز شده 265,000 حداقل 5 کیلو
گل محمدی باز شده 285,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس سیر خشک 98,000 حداقل 25 کیلو
اسلایس سیر خشک 106,000 حداقل 10 کیلو
اسلایس سیر خشک 116,000 حداقل 1 کیلو
پودر سیر خارجی 45,000 حداقل 25 کیلو
پودر سیر خارجی 47,500 حداقل 10 کیلو
پودر سیر خارجی 52,500 حداقل 1 کیلو
پودر سیر ایرانی 90,000 حداقل 25 کیلو
پودر سیر ایرانی 95,000 حداقل 10 کیلو
پودر سیر ایرانی 105,000 حداقل 1 کیلو
پودر سماق قهوه ای 170,000 حداقل 25 کیلو
پودر سماق قهوه ای 175,000 حداقل 10 کیلو
پودر سماق قهوه ای 193,000 حداقل 1 کیلو
پودر سماق قرمز 170,000 حداقل 25 کیلو
پودر سماق قرمز 175,000 حداقل 10 کیلو
پودر سماق قرمز 188,800 حداقل 1 کیلو
سماق قهوه ای دان 110,000 حداقل 25 کیلو
سماق قهوه ای دان 115,000 حداقل 10 کیلو
سماق قهوه ای دان 130,000 حداقل 1 کیلو
اسلایس پیاز خشک 105,000 حداقل 15 کیلو
اسلایس پیاز خشک 110,000 حداقل 5 کیلو
اسلایس پیاز خشک 115,000 حداقل 1 کیلو
پودر پیاز 45,500 حداقل 30 کیلو
پودر پیاز 49,500 حداقل 10 کیلو
پودر پیاز 55,500 حداقل 1 کیلو
تخم شربتی ریز هندی 100,000 تناژ
تخم شربتی ریز هندی 110,000 حداقل 25 کیلو
تخم شربتی ریز هندی 120,000 حداقل 5 کیلو
تخم شربتی ریز هندی 135,000 حداقل 1 کیلو
تخم ریحان شربتی 85,000 حداقل 25 کیلو
تخم ریحان شربتی 89,000 حداقل 10 کیلو
تخم ریحان شربتی 98,000 حداقل 1 کیلو
خاکشیر اعلا 195,000 حداقل 25 کیلو
خاکشیر اعلا 210,000 حداقل 10 کیلو
خاکشیر اعلا 218,500 حداقل 5 کیلو
خاکشیر اعلا 228,000 حداقل 1 کیلو
بارهنگ 250,000 حداقل 25 کیلو
بارهنگ 265,000 حداقل 10 کیلو
بارهنگ 288,000 حداقل 1 کیلو
اسفرزه هندی 73,000 حداقل 25 کیلو
اسفرزه هندی 77,000 حداقل 10 کیلو
اسفرزه هندی 83,800 حداقل 1 کیلو
کینوا سفید خارجی 115,000 حداقل 25 کیلو
کینوا سفید خارجی 120,000 حداقل 10 کیلو
کینوا سفید خارجی 130,000 حداقل 1 کیلو
کینوا قرمز 165,000 حداقل 25 کیلو
کینوا قرمز 175,000 حداقل 10 کیلو
کینوا قرمز 185,000 حداقل 1 کیلو
زیره سبز 120,000 تناژ
زیره سبز 130,000 حداقل 25 کیلو
زیره سبز 136,500 حداقل 10 کیلو
زیره سبز 142,500 حداقل 5 کیلو
زیره سبز 148,500 حداقل 1 کیلو
زیره سیاه 198,000 حداقل 25 کیلو
زیره سیاه 215,000 حداقل 10 کیلو
زیره سیاه 220,000 حداقل 3 کیلو
زیره سیاه 230,000 حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی معمولی 455,000 حداقل 25 کیلو
اویشن برگ شیرازی معمولی 480,000 حداقل 3 کیلو
اویشن برگ شیرازی معمولی 495,000 حداقل 1 کیلو
اویشن برگ شیرازی صادراتی 655,000 حداقل 25 کیلو
اویشن برگ شیرازی صادراتی 680,000 حداقل 3 کیلو
اویشن برگ شیرازی صادراتی 695,000 حداقل 1 کیلو
ریشه جوز قلم(خسرودار) 89,000 حداقل 25 کیلو
ریشه جوز قلم(خسرودار) 93,000 حداقل 5 کیلو
ریشه جوز قلم(خسرودار) 102,000 حداقل 1 کیلو
پودر ریشه جوز(خسرودار) 92,000 حداقل 25 کیلو
پودر ریشه جوز(خسرودار) 96,000 حداقل 5 کیلو
پودر ریشه جوز(خسرودار) 112,000 حداقل 1 کیلو
خردل زرد دان 76,050 حداقل 25 کیلو
خردل زرد دان 79,200 حداقل 10 کیلو
خردل زرد دان 81,900 حداقل 5 کیلو
خردل زرد دان 89,100 حداقل 1 کیلو
پودر خردل زرد 89,000 حداقل 25 کیلو
پودر خردل زرد 95,000 حداقل 10 کیلو
پودر خردل زرد 99,000 حداقل 5 کیلو
پودر خردل زرد 103,000 حداقل 1 کیلو
فلفل سفید دان 295,000 حداقل 25 کیلو
فلفل سفید دان 305,000 حداقل 10 کیلو
فلفل سفید دان 315,000 حداقل 5 کیلو
فلفل سفید دان 345,000 حداقل 1 کیلو
پودر فلفل سفید 335,000 حداقل 5 کیلو
پودر فلفل سفید 355,000 حداقل 1 کیلو
ادویه کاری درجه یک 95,500 حداقل 25 کیلو
ادویه کاری درجه یک 100,000 حداقل 10 کیلو
ادویه کاری درجه یک 105,000 حداقل 5 کیلو
ادویه کاری درجه یک 110,000 حداقل 1 کیلو
ادویه مرغ و ماهی 120,000 حداقل 25 کیلو
ادویه مرغ و ماهی 130,000 حداقل 5 کیلو
ادویه مرغ و ماهی 140,000 حداقل 1 کیلو
ادویه خورشتی 130,000 حداقل 25 کیلو
ادویه خورشتی 138,000 حداقل 5 کیلو
ادویه خورشتی 145,200 حداقل 1 کیلو
ادویه گراماسالا 235,000 حداقل 1 کیلو
ادویه فلافل 155,000 حداقل 25 کیلو
ادویه فلافل 160,000 حداقل 10 کیلو
ادویه فلافل 165,000 حداقل 5 کیلو
ادویه فلافل 175,000 حداقل 1 کیلو
ادویه قورمه سبزی 135,000 حداقل 1 کیلو
ادویه اورگانو (زعتر) 255,000 حداقل 3 کیلو
ادویه اورگانو (زعتر) 265,000 حداقل 1 کیلو
پودر موسیر 180,000 حداقل 25 کیلو
پودر موسیر 185,000 حداقل 10 کیلو
پودر موسیر 195,000 حداقل 3 کیلو
پودر موسیر 215,000 حداقل 1 کیلو
پودر گوجه 171,500 حداقل 5 کیلو
پودر گوجه 177,800 حداقل 1 کیلو
وانیل خرسی 500 گرمی 69,000 حداقل 20 قوطی
وانیل خرسی 500 گرمی 75,000 حداقل 10 قوطی
وانیل خرسی 500 گرمی 90,000 حداقل 1 قوطی
پودر نارگیل خشک اندونزی 63,500 حداقل 25 کیلو
پودر نارگیل خشک اندونزی 70,000 حداقل 10 کیلو
پودر نارگیل خشک اندونزی 75,600 حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل خشک سریلانکا 66,000 حداقل 25 کیلو
پودر نارگیل خشک سریلانکا 72,000 حداقل 10 کیلو
پودر نارگیل خشک سریلانکا 79,500 حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب اندونزی 85,000 حداقل 25 کیلو
پودر نارگیل چرب اندونزی 90,000 حداقل 10 کیلو
پودر نارگیل چرب اندونزی 99,500 حداقل 1 کیلو
پودر نارگیل چرب سریلانکا 89,000 حداقل 25 کیلو
پودر نارگیل چرب سریلانکا 99,000 حداقل 10 کیلو
پودر نارگیل چرب سریلانکا 109,200 حداقل 1 کیلو
رازیانه 57,800 حداقل 25 کیلو
رازیانه 62,000 حداقل 10 کیلو
رازیانه 69,500 حداقل 1 کیلو
گلپر درشت 85,000 حداقل 25 کیلو
گلپر درشت 88,500 حداقل 10 کیلو
گلپر درشت 95,500 حداقل 5 کیلو
گلپر درشت 110,000 حداقل 1 کیلو
پودر گلپر 105,000 حداقل 10 کیلو
پودر گلپر 112,000 حداقل 1 کیلو
بادیان ستاره ای 415,000 حداقل 10 کیلو
بادیان ستاره ای 435,000 حداقل 3 کیلو
بادیان ستاره ای 445,000 حداقل 1 کیلو
پودر انبه اعلاء 91,500 حداقل 10 کیلو
پودر انبه اعلاء 95,500 حداقل 5 کیلو
پودر انبه اعلاء 100,000 حداقل 1 کیلو
پودر انبه معمولی 53,000 حداقل 10 کیلو
پودر انبه معمولی 59,000 حداقل 5 کیلو
پودر انبه معمولی 63,000 حداقل 1 کیلو
فلفل عنابی 88,200 حداقل 15 کیلو
فلفل عنابی 94,500 حداقل 5 کیلو
فلفل عنابی 103,500 حداقل 1 کیلو
تخم کتان قرمز (بزرک) 49,000 تناژ
تخم کتان قرمز (بزرک) 54,000 حداقل 25 کیلو
تخم کتان قرمز (بزرک) 59,500 حداقل 15 کیلو
تخم کتان قرمز (بزرک) 68,500 حداقل 1 کیلو
تخم کتان سفید 115,000 حداقل 1 کیلو
اسپند سرت شده (اسفند) 32,000 تناژ
اسپند سرت شده (اسفند) 36,000 حداقل 45 کیلو
اسپند سرت شده (اسفند) 39,000 حداقل 15 کیلو
اسپند سرت شده (اسفند) 45,500 حداقل 1 کیلو
اسپند نخودی (اسفند) 55,000 حداقل 1 کیلو
اسپند رنگی (اسفند) 25,000 حداقل 1 کیلو
کندر خوراکی 210,000 حداقل 25 کیلو
کندر خوراکی 225,000 حداقل 5 کیلو
کندر خوراکی 236,550 حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه درشت 135,000 حداقل 25 کیلو
کندر آتشی دانه درشت 155,000 حداقل 5 کیلو
کندر آتشی دانه درشت 165,000 حداقل 1 کیلو
کندر آتشی دانه ریز 200,000 حداقل 25 کیلو
کندر آتشی دانه ریز 215,000 حداقل 5 کیلو
کندر آتشی دانه ریز 225,000 حداقل 1 کیلو
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی 625,000 حداقل 6 بسته
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی 650,000 حداقل 3 بسته
جینسینگ سفید ۵۰۰ گرمی 675,000 حداقل 1 بسته
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی 575,000 حداقل 6 بسته
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی 605,000 حداقل 3 بسته
جینسینگ قرمز (دخترپیچ) ۵۰۰ گرمی 665,000 حداقل 1 بسته
قهوه سبز دان خام 90,000 تناژ
قهوه سبز دان خام 93,500 حداقل 25 کیلو
قهوه سبز دان خام 99,500 حداقل 5 کیلو
قهوه سبز دان خام 107,500 حداقل 1 کیلو
سنبل الطیب 650,000 حداقل 5 کیلو
سنبل الطیب 675,000 حداقل 3 کیلو
سنبل الطیب 700,000 حداقل 1 کیلو
بابونه گل شیرازی 400,000 حداقل 3 کیلو
بابونه گل شیرازی 425,000 حداقل 1 کیلو
بابونه گل افغانستان 265,000 حداقل 10 کیلو
بابونه گل افغانستان 275,000 حداقل 3 کیلو
بابونه گل افغانستان 295,000 حداقل 1 کیلو
پودر بابونه شیرازی 450,000 حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان معمولی 765,000 حداقل 10 کیلو
گل گاوزبان معمولی 780,000 حداقل 3 کیلو
گل گاوزبان معمولی 795,000 حداقل 1 کیلو
گل گاوزبان اعلا 800,000 حداقل 10 کیلو
گل گاوزبان اعلا 860,000 حداقل 3 کیلو
گل گاوزبان اعلا 880,000 حداقل 1 کیلو
اسطوخودوس 245,000 حداقل 15 کیلو
اسطوخودوس 265,000 حداقل 3 کیلو
اسطوخودوس 290,000 حداقل 1 کیلو
چای کوهی 285,000 حداقل 1 کیلو
بهارنارنج شیراز 175,000 حداقل 10 کیلو
بهارنارنج شیراز 185,000 حداقل 3 کیلو
بهارنارنج شیراز 195,000 حداقل 1 کیلو
چای ترش رنگ تیره 120,000 حداقل 5 کیلو
چای ترش رنگ تیره 125,000 حداقل 1 کیلو
چای ترش رنگ روشن 215,000 حداقل 15 کیلو
چای ترش رنگ روشن 225,000 حداقل 3 کیلو
چای ترش رنگ روشن 250,000 حداقل 1 کیلو
گل پنیرک 395,000 حداقل 1 کیلو
چای سبز ایرانی 70,000 حداقل 20 کیلو
چای سبز ایرانی 73,500 حداقل 5 کیلو
چای سبز ایرانی 80,500 حداقل 1 کیلو
چای سبز چینی 165,000 حداقل 10 کیلو
چای سبز چینی 170,000 حداقل 5 کیلو
چای سبز چینی 180,000 حداقل 1 کیلو
چای سبز پوئر (فشرده) 98,000 حداقل 25 کیلو
چای سبز پوئر (فشرده) 105,000 حداقل 5 کیلو
چای سبز پوئر (فشرده) 110,000 حداقل 1 کیلو
به لیمو 175,000 حداقل 1 کیلو
چای به 100,000 حداقل 40 کیلو
چای به 110,000 حداقل 5 کیلو
چای به 120,000 حداقل 1 کیلو
چای سیب 80,000 حداقل 40 کیلو
چای سیب 90,000 حداقل 5 کیلو
چای سیب 100,000 حداقل 1 کیلو
چای سفید 1,550,000 حداقل 10 کیلو
چای سفید 1,595,000 حداقل 5 کیلو
چای سفید 1,650,000 حداقل 1 کیلو
چای سفید توپی بلومینگ 1,365,000 حداقل 5 کیلو
چای سفید توپی بلومینگ 1,400,000 حداقل 3 کیلو
چای سفید توپی بلومینگ 1,450,000 حداقل 1 کیلو
صمغ عربی 230,000 حداقل 25 کیلو
صمغ عربی 245,000 حداقل 10 کیلو
صمغ عربی 255,000 حداقل 3 کیلو
صمغ عربی 265,000 حداقل 1 کیلو
صمغ فارسی(زدو) 55,000 حداقل 25 کیلو
صمغ فارسی(زدو) 60,000 حداقل 10 کیلو
صمغ فارسی(زدو) 65,000 حداقل 5 کیلو
صمغ فارسی(زدو) 70,000 حداقل 1 کیلو
جوهر لیمو 85,000 تناژ
جوهر لیمو 90,000 حداقل 25 کیلو
جوهر لیمو 95,000 حداقل 5 کیلو
جوهر لیمو 103,000 حداقل 1 کیلو
کنجد سفید هندی 64,500 حداقل 25 کیلو
کنجد سفید هندی 68,500 حداقل 10 کیلو
کنجد سفید هندی 72,500 حداقل 5 کیلو
کنجد سفید هندی 77,500 حداقل 1 کیلو
کنجد سفید ایرانی 75,000 حداقل 25 کیلو
کنجد سفید ایرانی 78,500 حداقل 10 کیلو
کنجد سفید ایرانی 86,500 حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای 63,000 حداقل 25 کیلو
کنجد قهوه ای 69,000 حداقل 10 کیلو
کنجد قهوه ای 77,800 حداقل 1 کیلو
کنجد قهوه ای خام 75,000 حداقل 1 کیلو
کنجد مشکی 64,000 حداقل 25 کیلو
کنجد مشکی 70,000 حداقل 10 کیلو
کنجد مشکی 81,400 حداقل 1 کیلو
پودر سنجد 45,000 حداقل 25 کیلو
پودر سنجد 49,000 حداقل 10 کیلو
پودر سنجد 56,000 حداقل 1 کیلو
گردو با پوست خارجی 161,500 حداقل 5 کیلو
گردو با پوست خارجی 172,000 حداقل 1 کیلو
مغز گردو ایرانی 480,000 حداقل 5 کیلو
مغز گردو ایرانی 507,000 حداقل 1 کیلو
مغز گردو خرده شده ایرانی 295,000 حداقل 5 کیلو
مغز گردو خرده شده ایرانی 310,000 حداقل 1 کیلو
کشمش پلویی 88,500 حداقل 10 کیلو
کشمش پلویی 93,500 حداقل 5 کیلو
کشمش پلویی 98,500 حداقل 1 کیلو
کشمش سبز 90,500 حداقل 10 کیلو
کشمش سبز 95,000 حداقل 3 کیلو
زرشک پفکی 126,000 حداقل 10 کیلو
زرشک پفکی 132,500 حداقل 3 کیلو
سویا پروتئین سبحان 44,500 حداقل 13 کیلو
سویا پروتئین سبحان 47,500 حداقل 1 کیلو
شکر تیغال 800,000 حداقل 2 کیلو
شکر تیغال 850,000 حداقل 1 کیلو
ترنجبین اعلا 300,000 حداقل 15 کیلو
ترنجبین اعلا 320,000 حداقل 3 کیلو
ترنجبین اعلا 345,000 حداقل 1 کیلو
ترنجبین لوکس گیاهینه 450,000 حداقل 1 کیلو
تخم شوید هندی 65,000 حداقل 25 کیلو
تخم شوید هندی 72,000 حداقل 10 کیلو
تخم شوید هندی 78,000 حداقل 1 کیلو
به دانه 525,000 حداقل 5 کیلو
به دانه 550,000 حداقل 1 کیلو
گل ختمی سفید 225,000 حداقل 3 کیلو
گل ختمی سفید 245,000 حداقل 1 کیلو
گل ختمی بنفش 195,000 حداقل 1 کیلو
پونه خشک 70,000 حداقل 10 کیلو
پونه خشک 85,000 حداقل 1 کیلو
نعنا خشک 115,000 حداقل 1 کیلو
نعنا فلفلی 185,000 حداقل 1 کیلو
شنبلیله خشک 365,000 حداقل 1 کیلو
شوید خشک 165,000 حداقل 1 کیلو
مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی 385,000 حداقل 5 بسته
مصطکی اصلی ۵۰۰ گرمی 400,000 حداقل 1 بسته
مصطکی ریز 250,000 حداقل 1 کیلو
موسیر پلاکی 195,000 حداقل 25 کیلو
موسیر پلاکی 200,000 حداقل 10 کیلو
موسیر پلاکی 205,000 حداقل 3 کیلو
موسیر پلاکی 215,000 حداقل 1 کیلو
پودر زیره سبز 115,000 حداقل 10 کیلو
پودر زیره سبز 135,000 حداقل 1 کیلو
پودر جوز هندی 385,000 حداقل 3 کیلو
پودر جوز هندی 395,000 حداقل 1 کیلو
برگ گزنه 115,000 حداقل 1 کیلو
برگ کاسنی 145,000 حداقل 1 کیلو
زرشک سیاه هسته دار 144,000 حداقل 1 کیلو
گل همیشه بهار 140,000 حداقل 3 کیلو
گل همیشه بهار 150,000 حداقل 1 کیلو
ریشه شیرین بیان 50,000 حداقل 25 کیلو
ریشه شیرین بیان 65,000 حداقل 5 کیلو
ریشه شیرین بیان 75,000 حداقل 1 کیلو
پودر ریشه شیرین بیان 52,000 حداقل 25 کیلو
پودر ریشه شیرین بیان 67,000 حداقل 5 کیلو
پودر ریشه شیرین بیان 78,000 حداقل 1 کیلو
گلرنگ 700,000 حداقل 15 کیلو
گلرنگ 750,000 حداقل 3 کیلو
گلرنگ 800,000 حداقل 1 کیلو
برگ بو 255,000 حداقل 1 کیلو
رزماری خشک 95,000 حداقل 5 کیلو
رزماری خشک 105,000 حداقل 1 کیلو
خولنجان 285,000 حداقل 3 کیلو
خولنجان 300,000 حداقل 1 کیلو
سورنجان (سولنجان) 245,000 حداقل 1 کیلو
گل بنفشه 1,850,000 حداقل 1 کیلو
پودر حنا فله ای 25,000 حداقل 25 کیلو
پودر حنا فله ای 28,000 حداقل 5 کیلو
پودر حنا فله ای 35,500 حداقل 1 کیلو
حنا 750 گرمی (چارکی) 30,000 حداقل 1 بسته
حنا 500 گرمی 20,000 حداقل 1 بسته
وسمه (رنگ حنا) 95,000 حداقل 1 کیلو
پودر گرد نخل اصل 1,500,000 حداقل 3 کیلو
پودر گرد نخل اصل 1,600,000 حداقل 1 کیلو
پودر هل سبز 595,000 حداقل 5 کیلو
پودر هل سبز 610,000 حداقل 3 کیلو
پودر هل سبز 625,000 حداقل 1 کیلو
پودر تخم گشنیز 75,000 حداقل 1 کیلو
سقز فراوری شده 615,000 حداقل 10 کیلو
سقز فراوری شده 625,000 حداقل 3 کیلو
سقز فراوری شده 650,000 حداقل 1 کیلو
ریشه کندش سوریه 8,000 حداقل 25 گرم
روغن زیتون 1 لیتری بدون بو ناب توکلی 254,000 حداقل 12 بطری
روغن زیتون 1 لیتری بدون بو ناب توکلی 265,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 163,000 حداقل 12 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 170,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 139,500 حداقل 12 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 145,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 83,600 حداقل 20 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بدون بو ناب توکلی 86,400 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بدون بو ناب توکلی 740,000 حداقل 4 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بدون بو ناب توکلی 770,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 1 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی 246,000 حداقل 12 بطری
روغن زیتون 1 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی 257,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 158,000 حداقل 12 بطری
روغن زیتون 600 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 164,500 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 134,000 حداقل 12 بطری
روغن زیتون 500 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 140,000 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 72,000 حداقل 20 بطری
روغن زیتون 250 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 75,200 حداقل 1 بطری
روغن زیتون 80 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 33,000 حداقل 40 بطری
روغن زیتون 80 میلی لیتر بکر (بابو) ناب توکلی 35,500 حداقل 10 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی 711,000 حداقل 4 بطری
روغن زیتون 3 لیتری بکر (بابو) ناب توکلی 743,000 حداقل 1 بطری
روغن کنجد 1 لیتری بدون بو ناب توکلی 189,000 حداقل 12 بطری
روغن کنجد 1 لیتری بدون بو ناب توکلی 198,000 حداقل 1 بطری
زیتون شور با هسته ناب توکلی 87,000 حداقل 12 عدد
زیتون شور با هسته ناب توکلی 95,000 حداقل 1 عدد
زیتون شور بدون هسته ناب توکلی 90,000 حداقل 12 عدد
زیتون شور بدون هسته ناب توکلی 100,000 حداقل 1 عدد
روغن کندش اصل 60 سی سی 250,000 حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۵۰۰ میلی لیتر بنه بن 91,500 حداقل 12 عدد
روغن کنجد فرابکر ۵۰۰ میلی لیتر بنه بن 102,000 حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱ لیتر بنه بن 177,000 حداقل 9 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱ لیتر بنه بن 194,000 حداقل 1 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱۵۰۰ میلی لیتر بنه بن 261,000 حداقل 6 عدد
روغن کنجد فرابکر ۱۵۰۰ میلی لیتر بنه بن 280,000 حداقل 1 عدد
روغن حیوانی کرمانشاهی نیک منش 450 گرمی 165,000 حداقل 1 قوطی
روغن حیوانی کرمانشاهی رخزادی فر 500 گرمی 150,000 حداقل 1 قوطی
تخم شنبلیله هندی 45,000 حداقل 25 کیلو
تخم شنبلیله هندی 47,500 حداقل 10 کیلو
تخم شنبلیله هندی 50,000 حداقل 5 کیلو
تخم شنبلیله هندی 54,500 حداقل 1 کیلو
قدومه شیرازی (قدامه) 275,000 حداقل 3 کیلو
قدومه شیرازی (قدامه) 285,000 حداقل 1 کیلو
بذر بالنگو 265,000 حداقل 25 کیلو
بذر بالنگو 285,000 حداقل 3 کیلو
بذر بالنگو 295,000 حداقل 1 کیلو
چهارتخم 225,000 حداقل 5 کیلو
چهارتخم 235,000 حداقل 1 کیلو
زنیان 55,000 حداقل 25 کیلو
زنیان 58,000 حداقل 10 کیلو
زنیان 65,000 حداقل 5 کیلو
زنیان 70,000 حداقل 1 کیلو
تخم خرفه 130,000 حداقل 25 کیلو
تخم خرفه 139,500 حداقل 5 کیلو
تخم خرفه 152,500 حداقل 1 کیلو
تخم کاهو 195,000 حداقل 1 کیلو
خار مریم 185,000 حداقل 1 کیلو
تخم کرفس 90,000 حداقل 5 کیلو
تخم کرفس 99,000 حداقل 1 کیلو
بذر انیسون (بادیان رومی) 185,000 حداقل 1 کیلو
تخم ریحان بنفش 265,000 حداقل 1 کیلو
تخم تره 245,000 حداقل 1 کیلو
تخم فرنجمشک 1,000,000 حداقل 1 کیلو
تخم شاهی 75,000 حداقل 1 کیلو
دانه کرچک (بیدانجیل) 85,000 حداقل 1 کیلو
انجدان رومی (بذر انغوزه) 350,000 حداقل 1 کیلو
ارزن 39,000 حداقل 1 کیلو
جوش شیرین 10,000 تناژ
جوش شیرین 11,000 حداقل 25 کیلو
جوش شیرین 13,500 حداقل 10 کیلو
جوش شیرین 16,500 حداقل 1 کیلو
پودر ژلاتین 155,000 حداقل 25 کیلو
پودر ژلاتین 165,000 حداقل 10 کیلو
پودر ژلاتین 175,000 حداقل 3 کیلو
پودر ژلاتین 195,000 حداقل 1 کیلو
خلال بادام زمینی 94,500 حداقل 10 کیلو
خلال بادام زمینی 99,500 حداقل 5 کیلو
خلال بادام زمینی 115,000 حداقل 1 کیلو
خلال بادام درختی 273,000 حداقل 10 کیلو
خلال بادام درختی 287,000 حداقل 3 کیلو
خلال بادام درختی 313,000 حداقل 1 کیلو
خلال پسته 890,000 حداقل 5 کیلو
خلال پسته 930,000 حداقل 3 کیلو
خلال پسته 965,000 حداقل 1 کیلو
عناب 38,000 حداقل 25 کیلو
عناب 42,500 حداقل 5 کیلو
عناب 48,500 حداقل 1 کیلو
مویز بدون هسته 145,500 حداقل 1 کیلو
آرد نخودچی 45,000 حداقل 25 کیلو
آرد نخودچی 51,500 حداقل 10 کیلو
آرد نخودچی 55,500 حداقل 1 کیلو
آرد نخود خام 85,000 حداقل 1 کیلو
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9) 130,000 تناژ
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9) 135,500 حداقل 25 کیلو
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9) 143,500 حداقل 10 کیلو
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9) 149,500 حداقل 5 کیلو
پودر کاکائو S9 ترکیه (اس9) 156,500 حداقل 1 کیلو
پودر کاکائو هلندی 141,000 حداقل 25 کیلو
پودر کاکائو هلندی 147,000 حداقل 10 کیلو
پودر کاکائو هلندی 153,500 حداقل 5 کیلو
پودر کاکائو هلندی 161,000 حداقل 1 کیلو
چای ماسالا 90,000 حداقل 25 کیلو
چای ماسالا 95,000 حداقل 10 کیلو
چای ماسالا 100,000 حداقل 5 کیلو
چای ماسالا 110,000 حداقل 1 کیلو
نمک دریا دو کیلویی 10,000 حداقل 10 بسته
نمک دریا دو کیلویی 11,000 حداقل 5 بسته
نارگیل کاسه (قاب) 110,000 حداقل 50 کیلو
نارگیل کاسه (قاب) 119,000 حداقل 5 کیلو
نارگیل کاسه (قاب) 129,500 حداقل 1 کیلو
تره کوهی 250,000 حداقل 1 کیلو
گوجه خشک 210,000 حداقل 1 کیلو
برنج قهوه ای 90,000 حداقل 10 کیلو
برنج قهوه ای 95,000 حداقل 5 کیلو
برنج قهوه ای 100,000 حداقل 1 کیلو
پودر سدر 28,500 حداقل 25 کیلو
پودر سدر 35,500 حداقل 10 کیلو
پودر سدر 37,500 حداقل 1 کیلو
مایه خمیر 65,000 حداقل 10 کیلو
مایه خمیر 69,500 حداقل 5 کیلو
مایه خمیر 80,000 حداقل 1 کیلو
بیکینگ پودر 77,000 حداقل 25 کیلو
بیکینگ پودر 85,000 حداقل 5 کیلو
بیکینگ پودر 95,000 حداقل 1 کیلو
شکر قهوه ای 28,500 حداقل 10 کیلو
شکر قهوه ای 30,500 حداقل 3 کیلو
مایه پنیر میتو ژاپن 25 گرمی 100,000 حداقل 3 بسته
مایه پنیر میتو ژاپن 100 گرمی تماس بگیرید.
سفید اب کف (اکسید روی) 545,000 حداقل 3 کیلو
سفید اب کف (اکسید روی) 560,000 حداقل 1 کیلو
شکر سرخ 42,000 حداقل 25 کیلو
شکر سرخ 45,000 حداقل 10 کیلو
شکر سرخ 55,000 حداقل 1 کیلو
صابون زیتون سرکف رودبار ناب توکلی 100,000 حداقل 1 بسته
صابون معمولی روبار ناب توکلی 90,000 حداقل 1 بسته
صابون پیچ 60,000 حداقل 10 کیلو
صابون پیچ 65,000 حداقل 1 کیلو
عود هفت شیر آفریقا 205,000 حداقل 5 بسته
عود هفت شیر آفریقا 215,000 حداقل 1 بسته
عود گربه 12 عددی 300,000 حداقل 1 بسته
زاج سفید 11,000 حداقل 30 کیلو
زاج سفید 13,000 حداقل 10 کیلو
زاج سفید 16,500 حداقل 1 کیلو
برگ سنا 95,000 حداقل 1 کیلو
بادرنجبویه (ملیس) 250,000 حداقل 1 کیلو
پرسیاوشان خشک 550,000 حداقل 1 کیلو
گل شقایق خشک 600,000 حداقل 1 کیلو
گلنار فارسی 550,000 حداقل 1 کیلو
خرنوب ترکیه 190,000 حداقل 10 کیلو
خرنوب ترکیه 200,000 حداقل 5 کیلو
خرنوب ترکیه 210,000 حداقل 1 کیلو
سه پستان ریز 70,000 حداقل 5 کیلو
سه پستان ریز 80,000 حداقل 1 کیلو
هلیله سیاه 130,000 حداقل 25 کیلو
هلیله سیاه 145,000 حداقل 5 کیلو
هلیله سیاه 165,000 حداقل 1 کیلو
هلیله زرد 90,000 حداقل 5 کیلو
هلیله زرد 95,000 حداقل 1 کیلو
هل باد 455,000 حداقل 1 کیلو
مازو 225,000 حداقل 1 کیلو
مرزنجوش یزدی 265,000 حداقل 1 کیلو
قرص کمر 105,000 حداقل 1 کیلو
شیرخشت بسته بندی شده 13,000 حداقل 40 بسته
شیرخشت بسته بندی شده 14,500 حداقل 20 بسته
شیرخشت بسته بندی شده 15,500 حداقل 1 بسته
شیر خشت فله 4,000,000 حداقل 1 کیلو
نفتالین 145,000 حداقل 1 کیلو
کات کبود 110,000 حداقل 1 کیلو
تباشیر 195,000 حداقل 1 کیلو
لاک مغسول نخودی 1,000,000 حداقل 1 کیلو
دارچین لوله ای بلند 195,000 حداقل 1 کیلو
اویشن کوهی 185,000 حداقل 5 کیلو
اویشن کوهی 189,000 حداقل 1 کیلو
برگ مورد 65,000 حداقل 1 کیلو
پودر مورد 115,000 حداقل 1 کیلو
گل بومادران 110,000 حداقل 1 کیلو
برگ زیتون خشک 95,000 حداقل 1 کیلو
گل زوفا 395,000 حداقل 1 کیلو
ناخنک 220,000 حداقل 1 کیلو
کلپوره (مریم نخودی) 115,000 حداقل 1 کیلو
نشاسته گل 28,500 حداقل 25 کیلو
نشاسته گل 35,500 حداقل 10 کیلو
نشاسته گل 39,500 حداقل 1 کیلو
پودر نشاسته گندم 28,500 حداقل 25 کیلو
پودر نشاسته گندم 33,500 حداقل 10 کیلو
پودر نشاسته گندم 38,500 حداقل 1 کیلو
نشاسته ذرت 29,000 حداقل 25 کیلو
نشاسته ذرت 35,500 حداقل 10 کیلو
نشاسته ذرت 39,500 حداقل 1 کیلو
ثعلب بستنی 75,000 حداقل 25 کیلو
ثعلب بستنی 85,000 حداقل 5 کیلو
ثعلب بستنی 95,000 حداقل 1 کیلو
پوست هل سبز 365,000 حداقل 5 کیلو
پوست هل سبز 385,000 حداقل 1 کیلو
پودر میخک 375,000 حداقل 1 کیلو
چوب میخک مخصوص آسیاب 165,000 حداقل 10 کیلو
چوب میخک مخصوص آسیاب 175,000 حداقل 1 کیلو
پودر زیره سیاه 236,500 حداقل 1 کیلو
فوفل 225,000 حداقل 25 کیلو
فوفل 255,000 حداقل 5 کیلو
فوفل 265,000 حداقل 1 کیلو
ادویه پلویی 145,000 حداقل 1 کیلو
ادویه پیتزا و لازانیا 155,000 حداقل 1 کیلو
ادویه ترشی 145,000 حداقل 1 کیلو
ادویه تندوری 175,000 حداقل 1 کیلو
ادویه جوجه کباب 175,000 حداقل 1 کیلو
ادویه سوسیس و کالباس 225,000 حداقل 1 کیلو
ادویه گوشت 145,000 حداقل 1 کیلو
ادویه ماکارونی 145,000 حداقل 1 کیلو
ادویه همبرگر 125,000 حداقل 1 کیلو
ادویه کچاپ 145,000 حداقل 1 کیلو
بهار فلفل 550,000 حداقل 1 کیلو
نبات چوبی زعفرانی 42,000 حداقل 10 کیلو
نبات چوبی زعفرانی 44,500 حداقل 5 کیلو
نبات تخته زعفرانی 43,000 حداقل 10 کیلو
نبات تخته زعفرانی 46,500 حداقل 5 کیلو
خرده نبات زعفرانی 32,400 حداقل 20 کیلو
خرده نبات زعفرانی 34,500 حداقل 5 کیلو
پولکی کم زعفران یک کیلویی 40,000 حداقل 10 بسته
پولکی کم زعفران یک کیلویی 42,000 حداقل 1 بسته
هل سبز یک مثقالی 8,000 حداقل 50 عدد
هل سبز یک مثقالی 10,000 حداقل 10 عدد
هل سبز دو مثقالی 12,700 حداقل 50 عدد
هل سبز دو مثقالی 15,000 حداقل 10 عدد
زعفران یک مثقال عباس زاده 187,500 حداقل 25 عدد
زعفران یک مثقال عباس زاده 189,500 حداقل 10 عدد
زعفران یک مثقال عباس زاده 220,500 حداقل 1 عدد
زعفران نیم مثقال عباس زاده 95,300 حداقل 50 عدد
زعفران نیم مثقال عباس زاده 96,300 حداقل 25 عدد
زعفران نیم مثقال عباس زاده 97,300 حداقل 10 عدد
زعفران نیم مثقال عباس زاده 110,000 حداقل 1 عدد
چوب مسواک 12,000 حداقل 1 عدد
گل ارمنی 25,000 حداقل 1 کیلو
میوه گل نسترن 100,000 حداقل 1 کیلو
دارفلفل (فلفل بلند) 580,000 حداقل 1 کیلو
حنظل (هندوانه ابوجهل) 45,000 حداقل 1 کیلو
زعفران دو گرم عباس زاده 83,000 حداقل 50 عدد
زعفران دو گرم عباس زاده 84,000 حداقل 25 عدد
زعفران دو گرم عباس زاده 85,000 حداقل 10 عدد
زعفران دو گرم عباس زاده 99,000 حداقل 1 عدد
زعفران یک گرم عباس زاده 43,500 حداقل 50 عدد
زعفران یک گرم عباس زاده 44,000 حداقل 25 عدد
زعفران یک گرم عباس زاده 44,500 حداقل 10 عدد
زعفران یک گرم عباس زاده 51,000 حداقل 1 عدد
زعفران نیم گرم عباس زاده 23,900 حداقل 50 عدد
زعفران نیم گرم عباس زاده 24,400 حداقل 25 عدد
زعفران نیم گرم عباس زاده 25,300 حداقل 10 عدد
زعفران نیم گرم عباس زاده 32,000 حداقل 1 عدد
زعفران یک مثقال بهرامن 193,500 حداقل 25 عدد
زعفران یک مثقال بهرامن 199,000 حداقل 10 عدد
زعفران یک مثقال بهرامن 230,000 حداقل 1 عدد
زعفران نیم مثقال بهرامن 99,000 حداقل 50 عدد
زعفران نیم مثقال بهرامن 102,000 حداقل 25 عدد
زعفران نیم مثقال بهرامن 105,500 حداقل 10 عدد
زعفران نیم مثقال بهرامن 114,600 حداقل 1 عدد
زعفران دو گرم بهرامن 87,000 حداقل 50 عدد
زعفران دو گرم بهرامن 91,000 حداقل 25 عدد
زعفران دو گرم بهرامن 94,000 حداقل 10 عدد
زعفران دو گرم بهرامن 101,000 حداقل 1 عدد
زعفران یک گرم بهرامن 47,000 حداقل 50 عدد
زعفران یک گرم بهرامن 49,500 حداقل 25 عدد
زعفران یک گرم بهرامن 52,500 حداقل 10 عدد
زعفران یک گرم بهرامن 57,500 حداقل 1 عدد
زعفران نیم گرم بهرامن 26,500 حداقل 50 عدد
زعفران نیم گرم بهرامن 27,500 حداقل 25 عدد
زعفران نیم گرم بهرامن 29,500 حداقل 10 عدد
زعفران نیم گرم بهرامن 35,500 حداقل 1 عدد
زعفران یک مثقال نفیس 187,000 حداقل 25 عدد
زعفران یک مثقال نفیس 195,000 حداقل 10 عدد
زعفران یک مثقال نفیس 205,000 حداقل 5 عدد
زعفران یک مثقال سحرخیز 203,000 حداقل 25 عدد
زعفران یک مثقال سحرخیز 207,000 حداقل 5 عدد
زعفران یک مثقال ایرمان 176,500 حداقل 25 عدد
زعفران یک مثقال ایرمان 185,000 حداقل 3 عدد
زعفران 250 گرمی نفیس 9,750,000 حداقل 1 بسته
برنج طارم غلامعباس فلاح 131,000 حداقل 30 کیلو
برنج طارم غلامعباس فلاح 134,000